birinci dünya savaşı test soruları

1.  Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki  hakimiyeti hangi antlaşma ile sona ermiştir?
a)   Uşi Antlaşması                                               b)   Londra Antlaşması
c)   Karlofça Antlaşması                                       d)   Mudanya Antlaşması
2.   1.Dünya Savaşının en önemli cephesi hangisidir?
a)   Kafkas Cephesi                                              b)   Mısır Cephesi
c)   Kanal Harekatı                                               d)   Çanakkale Cephesi

3) Aşağıdakilerden hangisi, Çanakkale Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?
A)   Türk ordusu zafer kazandı.                            B)   İstanbul'a yönelen tehlike önlendi.
C)   Binlerce insan yaşamım yitirdi.                       D)   İngiltere savaştan çekildi.
4) Önce İttifak Devletleri arasında yer alan İtalya'nın savaş başladıktan sonra taraf değiştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)   kendisine Anadolu'da toprak vaat edilmesi      B)   İngiltere'den çekinmesi
C)   kaybettiği yerleri geri alma düşüncesi             D)   Almanya'nın güçsüz olduğuna inanması
5-)I.Dünya Savaşının en önemli nedeni ham madde ve Pazar arayışından kaynaklanan devletler arası rekabettir.
 Buna göre I. Dünya Savaşının nedeni aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucudur?
 a-)Haçlı Seferleri                                                   b-)Sanayi Devrimi
 b-)Fransız İhtilali                                                   d-)Balkan Savaşları
6)Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşının sonuçlarından değildir?
 A)Avrupa haritasının yeniden çizilmesi
 B)İmparatorlukların yıkılarak, yerine yeni devletlerin kurulması
 C)Devletlerin yönetim şekillerinde değişmeler olması
 D)Almanya’nın ikiye ayrılması
7)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasını zorunlu kılan nedenlerden biridir?
 A)İki Alman savaş gemisinin Osmanlılara sığınması
 B)Satın alınan gemilerin Rus limanlarını bombalaması
 C)Avusturya veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi
 D)Almanya’nın Fransa ya saldırması
8)  I.Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, Ege adalarını, Doğu ve Batı Trakya ile Makedonya'yı kaybetmiştir.
  Bu durum, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdaki-erden hangisinin göstergesidir?
  A)Anadolu'ya göçler yaşandığının                        B) Haçlı Birliğinin oluştuğunun
 C) Siyasî haritasının değiştiğinin                            D) Azınlık haklarını genişlettiğinin
9)  Osmanlı Devletinin dağılmasını hızlandıran en önemli etken aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Coğrafi Keşifler        B) Fransız ihtilali           C) Reform                  D) Rönesans
10- Çanakkale Savaşları’nda M. Kemal, 19. tümen komutanlığı, Arıburnu kuvvetleri komutanlığı ve Anafartalar grup komutanlığında görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadıkları bir direnişle karşılaşan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale Ruhu Millî Mücadele ruhunun da başlangıcı oldu.
    Yukarıdaki bilgilere göre Çanakkale Savaşları’nın sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Emperyalist güçler ağır bir darbe almışlardır.         
b) M. Kemal’in askerî dehasını bütün dünyaya göstermiştir.           
c) Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı bir süreliğine de sona  ermiştir.   
d) Bağımsızlık mücadelesinin başlamasına etkili olmuştur.
11- Aşağıdaki hangi cephede Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım için savaşmış olup, kendi sınırını korumak amacı taşımamıştır? 
a) Kanal                                b) Makedonya                 
c) Çanakkale                        d) Kafkas
12- Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu fikirlerden hangisi imparatorlukların yıkılmasına zemin hazırlamıştır.
a) Hürriyetçi           b) Milliyetçi        c) Eşitlik                d) Laiklik

13-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?
a-Fransız-Alman düşmanlığı
b-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması
c-Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet
d-İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması
14- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?
a-Uşi                  b-Berlin                 c-Ayastefanos                            d-Versay
15. Aşağıdaki   gelişmelerden   hangisi  sömürgeciliğe  yeni  bir    hız  ve  yaygınlık   kazandırmıştır?
A.Coğrafi   Keşifler B.Sanayi   İnkılabı C.Pusulanın   Geliştirilmesi D.Fransız  İhtilali
16. XIX.  yüzyılda  Osmanlı  Devleti'ni sömürgeleştirmek   için  çalışan  devletler   arasında   aşağıdakilerden   hangisi   yer almaz?

A.Almanya B.Fransa C.Rusya D.İngiltere
17. Aşağıdakilerden   hangisi   Osmanlı   İmparatorluğu'nda  XIX.  yüzyılda   görülen   gelişmeler  arasında  yer almaz?

A.İlk  kez  Avrupa'dan   borç  alınması                B.Düyun-u  Umumiye  idaresinin   kurulması C.Milliyetçi   ayaklanmaların  yaygınlaşması         D.Türk   milliyetçiliği  fikrinin   gelişmesi
18. İngiltere  ve   Rusya 'nın  Reval Görüşmesi'nde  Osmanlı  Devleti'ni   paylaşmak   için  anlaşmalarının   aşağıdakilerden   hangisini   hızlandırdığı   söylenebilir?

A.İttihat   ve  Terakki  Cemiyeti'nin   kurulmasını B.31  Mart  Ayaklanması'nın  başlamasını

C.II.   Meşrutiyet'in  ilan  edilmesini                       D.Trablus garp  Savaşı' nen  çıkmasını
19. I.Trablusgarp   ve  Bingazi  eyaletleri   İtalya' ya  verilecek   II.İtalya   Oniki  Adayı  bir  süre  elinde  tutacak     Uşi   Antlaşması'nın   yukarıdaki   maddelerine  bakarak  aşağıdaki    yargılardan   hangisine   ulaşılamaz?

A.Osmanlı   Devleti 'nin  mali  çöküntü  içinde  olduğu

B.Ege   Denizi 'nde  Türk   egemenliğinin   sarsıldığı

C.İtalya 'nen   Akdeniz ' de  önemli   bir  güç  olduğu

D.Kuzey   Afrika 'daki  Türk  varlığının  sona  erdiği
20. Aşağıdakilerden   hangisi Osmanlı Devleti’nde I. Balkan Savaşı sırasında meydana gelen siyasi gelişmelerden biridir?
A.31 Mart Vak’ası’nın başlaması.
B.Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi.
C.Bulgarların Osmanlı Devleti’nden ayrılması.
D.Avusturya’nın Bosna-Hersek’i alması.
21. Balkan Savaşları aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtaramayacağını ortaya koymuştur?
A.Ümmetçilik.      B-Türkçülük
C-Osmanlıcılık       D-Batıcılık.
22. Aşağıdaki devletlerin hangisi I.Dünya Savaşı sırasında taraf değiştirerek Üçlü İtilaf’a katılmıştır?
A.Rusya   B.İtalya    C.Avusturya    D.Sırbistan
23. 19.yy.da Osmanlı  Devleti'nin çöküşünü önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı.
Aşağıdakilerden   hangisi bu çalışmalar arasında   yer almaz?
a.Tanzimat Fermanı     B.Sened-i İttifak
C.Kanun-ı Esasi       D.Islahat Fermanı
24. Avrupa’da ilk büyük sömürge imparatorluğunu aşağıdakilerden   hangisi   kurmuştur?
A.Fransa    B.İngiltere    C.Almanya    D.Rusya

25-) Bir ülkede bağımsızlık ve milli egemenlik ilkelerinin tam olarak uygulanması öncelikle aşağıdakilerin hangisinin gelişimini sağlar?
A)   Meşrutiyetin                                                  B)   Demokrasinin
C)   Monarşinin                                                    D)   İnkılapçılığın
26-) Osmanlı toplumunu bir bütün olarak gören “Osmanlıcılık” fikir akımı, devletin kurtuluşunu eşit vatandaşlık ve meşruti yönetime geçmekte görmüştür.

Buna göre Osmanlıcılık fikrinin ortaya atılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
      A-)  Kaybedilen toprakları geri almak
      B-)  Azınlık ayaklanmalarını desteklemem
      C-)  Devleti çöküşten kurtarmak
      D-)  İslam birliğini gerçekleştirmek,
27-) Trablusgarb ve Balkan Savaşları sürecinde Osmanlı Devleti;
   I.   Trablusgarp’ı ve Oniki Ada’yı kaybetmiştir.,
II.   İç siyasi çekişmeler ve hükümet bunalımları yaşamıştır.
III.   Dış politiakada  iyice yalnızlaşmışlardır.
IV.   Ordudaki subayların siyasi çalışmaları iyice artmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?
      A-)  Osmanlı Devleti ulusal egemenlik yönetimine geçmiştir.
      B-)  Subaylar iç politikada etkili bir duruma gelmiştir.
      C-)  Osmanlı sınırları daralmıştır.
      D-)  Osmanlı otoritesi çöküntüye uğramıştır.
28-)  I.Dünya Savaşı’nın nedenlerini devletlerarası bloklaşmalarda aramak gerekir.
   Buna göre aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?
A-)  İtalya’nın  Almanya ile ittifak kurması
   B-)  Rusya’nın İngiltere ve Fransa ile güçbirliği yapması
   C-)  Avrupa devletlerinin ittifak ve itilaf gruplarını oluşturması
   D-)  Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlığa düşmesi
29-) Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında savaşa girmesi, I. Dünya Savaşı üzerinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmuştur?
      A-)  Almanya’nın ekonomik yükünün hafiflemesine
      B-)  Savaşın daha geniş bir alana yayılmasına
      C-)  İtalya’nın savaştan çekilmesine
      D-)  Dünya siyasi dengelerinin bozulmasına
30- Osmanlı Devleti’nin midye-enez hattının batısındaki bütün topraklarını kaybettiği antlaşma

aşağıdakilerden hangisidir?
a)I.Dünya Savaşı                                                 b)I.Balkan Savaşı           
c)Çanakkale Savaşı                                             d)Trablusgarp Savaşı
31. I.Balkan Savaşı sonucunda imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Londra Antlaşması                                            b)Uşi Antlaşması               
c)Versay Antlaşması                                            d)Atina Antlaşması
32. I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde savaşmamıştır?
a)Trablusgarp                                                      b)Suriye                     
c)Irak                                                                  d)Kafkas
33. 19 yy’ın ikinci yarısından sonra milli birliğini kuran Almanya aşağıdaki devletlerden hangisinin pazarına göz dikmiştir?
a)Fransa                                                             b)Hollanda                   
c)İngiltere                                                            d)Rusya
34- I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
         A)Almanya                B)Fransa                C)İngiltere                D)İtalya
35.   Sanayi İnkılâbı hangi olayla başladığı kabul edilmektedir?
A)   Telefonun bulunması                                      B)   Buharlı makinenin bulunması
C)   Radyonun bulunması                                     D)   Tüfeğin icadı

36. Hangi maddenin enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlanılması Sanayi İnkılabında yeni bir dönem açmıştır ?
A)   Kömür            B) Petrol          C) Odun           D) Doğalgaz
37.   Sanayi Devrimi sonrası en çok sömürgeye sahip ülke hangisidir ?
A)   Almanya           B) Fransa            C)  İtalya              D) İngiltere
38.   Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbının doğurduğu sonuçlardan değildir ?
A)   Hammaddeye duyulan ihtiyacın artması
B)   Yeni Pazar bulma sorunun ortaya çıkması
C)   Büyük sanayi tesisleri ortaya çıkması
D)   İmparatorlukların yaygınlaşmaya başlaması
39. I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika’da ki topraklarımız Uşi Antlaşması ile hangi devlete bırakılmıştır ?
A)   İngiltere          B) Fransa                 C) İtalya             D) Almanya
40. Hangisi üçlü ittifak Devletleri arasında yer almaz ?
A)   İtalya                   B) Hollanda              C) Almanya              D) Avusturya
41. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına, hangi devlete savaş ilan etmesi sonucu resmen girmiştir ?
A)   Rusya              B) İtalya              C) İngiltere              D)Fransa
1. Asagidakilerden hangisi Osmanli Devleti'nin 1. Dünya Savasi'na girmesinin sonuçlarindan biri degildir?

Yeni cepheler açilarak savas alaninin genislemesi
Almanya'nin savas yükünün hafiflemesi
Italya'nin Ittifak Gurubu'ndan ayrilmasi
Çanakkale Savasi'nin kazanilmasi nedeniyle genel savasin uzamasi

2. Asagidakilerden hangisi 1. Dünya Savasi'nin sonuçlari arasinda yer almaz?

Almanya'nin büyük bir güç haline gelmesi
Imparatorluklarin yikilmasi
Milli devletlerin kurulmasi
Yeni rejimlerle yönetilen devletlerin kurulmasi

3. Rusya'nin Avusturya-Macaristan karsisinda Sirplari desteklemesinde, asagidakilerden hangisi etkili olmustur?

Sirplar'in güçlü olmalari
Sirplar'in Slav irkindan ve Ortodoks mezhebinden olmalari
Sirplarin Osmanli Devleti'ne karsi ilk isyan eden Balkan toplulugu olmasi
Sirplarin yayilmaci politikalara karsi olmalari

4. Sanayi Inkilabi ilk hangi Avrupa Devleti'nde baslamistir?

Italya
Almanya
Ingiltere
Avusturya- Macaritan

5. Osmanli Devleti Kuzey Afrikadaki son topragi olan Trablusgarp'i hangi antlasma ile kaybetmistir?

Atina Antlasmasi
Mondros Ateskes Antlasmasi
Sevr Antlasmasi
Ouchy (Usi) Antlasmasi

6. 1. Dünya Savasi sonrasi imzalanan antlasmalarla ilgili asagidaki eslestirmelerden hangisi yanlistir?

Avusturya___ Sen Jermen
Almanya___ Nöyyi
Osmanli Devleti__ Sevr
Macaristan___ Triyanon

7. 1. Dünya Savasi devam ederken yayinlanan Wilson Prensipleri adi verilen bildiri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

Savasta galip gelen devletler yenilen devletlerden savas tanzimati alacak
Barisin korunmasi için uluslararasi bir teskilat kurulacak
Savastan sonra hiçbir devlet topraklarini genisletmeyecek
Gizli antlasmalar geçersiz sayilacak

8. -Türkler Bulgarlarla esit haklara sahip olacak -Türkler okullarinda Türkçe egitim yapabilecek -Türkler müftülerini kendileri seçebilecek Osmanli Devleti'nin, Balkan Savaslari sonunda Bulgaritan ile imzaladigi Istanbul Antlasmasi'nda bu hükümlere yer vermesinin temel nedeni asagidakilerden hangisidir?

Bulgaristan'in iç islerine müdahale etme firsatina sahip olmak
Türk azinligin haklarini korumak
Türklerin Bulgaristan'dan göç etmesini önlemek
Bulgaristan ile ekonomik ve siyasi iliskileri gelistirerek Balkan Antanti'na zemin olusturmak

9. Kafkasya cephesi'nde Rusya ile süren savas Ruslar'in hangi antlasmayi imzalayarak 1. Dünya Savasi'ndan çekilmesiyle sona ermistir?

Paris Konferansi
Brest-Litowsk Antlasmasi
Versailles ( Versay) Antlasmasi
Neuilly (Nöyyi) Antlasmasi

10. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savasi'nda Yildirim Ordulari Grubu Komutani olarak Ingiltereye karsi basarilar kazandigi cephe asagidakilerden hangisidir?

Suriye- Filistin Cephesi
Çanakkale Cephesi
Irak Cephesi
Misir Cephesi

42. I.Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı Devletinin imzaladığı ve şartları çok ağır olan antlaşma hangisidir?
a)Mondros Ateşkes Antlaşması   b)Lozan Antlaşması c)Mudanya Antlaşması d) Londra Antlaşması
43- Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A-Reformla                             B-Buharın enerji olarak kullanılmasıyla
C-Tekerleğin bulunmasıyla         D-Coğrafi Keşiflerle 
44- 2.Meşrutiyet’in ilanında etkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A-Meclis-i Mebusan                       B-İttihat ve Terakki Cemiyeti
C-Düyun-ı Umumiye                      D-Hareket Ordusu
45- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin yıkılmasında etkisi yoktur?
a) Meşrutiyet                                                       b) Milliyetçilik
c) Ekonominin bozulması                                     d) Geri kalmışlık
46- Aşağıdaki devletlerden  hangisinin Osmanlı devletinin 1. Dünya savaşına girmesinde etkisi vardır?
a) İngiltere                                                          b) İtalya
c) Rusya                                                             d) Almanya
47- Balkan savaşlarında balkan devletlerini kışkırtan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rusya                                                             b)Yunanistan
c) Avusturya                                                       d) İngiltere
48- 1909 yılında Meşrutiyet yönetimine karşı çıkarılan dinsel ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bab-ı Ali Baskını                                               b) Vaka ı Vakvakıye
c) 31 Mart vakası                                                d) Celali İsyanları
49- Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşında Osmanlı devletinin kazandığı bir cephedir?
a) Irak                                                                b) Kafkas

c) Çanakkale                                                       d) Kanal
50- Aşağıdaki Mondros mütarekesi maddelerinden hangisi doğuda bir Ermenistan kurmak için çıkartılmıştır?
a) 7. Madde                                                        b) 14. Madde
c) 17. Madde                                                       d) 24. Madde
51- Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşı sonrası, yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere yapılan itilaf devletleri toplantısıdır?
a) Londra Konferansı                                           b) Paris Konferansı
c) Venedik Konferansı                                          d) İstanbul Konferansı
52-Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
A-Fransa      B-Rusya          C-İngiltere       D-Almanya
53- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’ndan önce sömürge imparatorluğu kuran devletlerden biri değildir?
A-İngiltere   B-Osmanlı Devleti   C-Fransa    D-Rusya
54- Osmanlı Devletinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A-Milliyetçilik fikirleri        B-Rusya’nın Panislavizm politikası
C-Kapitülasyonlar           D-Almanya’nın Osmanlı Devletine yaptığı saldırılar
55- Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını temsil etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A-İttihat ve Terakki Cemiyeti         B-Düyun-u Umumiye
C-Kapitülasyonlar                        D-Kanuni Esasi
56- Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak’ın üyelerinden biridir?
A-Rusya          B-Fransa         C-A.B.D          D-Almanya
57- Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?
A-Fransız-Alman düşmanlığı     
B-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması
C-Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet   
D-İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması
58- Osmanlı Devleti Birinci dünya savaşında aşağıdaki devletlerin hangisinin yanında savaşa girmiştir?
A-Rusya   B-İngiltere   C-Almanya   D-İtalya
59- Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması
B-Üçlü İttifak’ın kurulması
C-Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi
D-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi

60- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biridir?
A-Kırım            B-İran              C-Trablusgarp            D-Irak
61-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşlarının sebeplerinden biri değildir?
A-İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya yardım yapma düşünceleri
B-Osmanlı Devleti’nin,Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemeye çalışması
C-İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma düşüncesi
D-Balkan devletlerinin İttifak Devletleri ile işbirliği yapması düşüncesi
62- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?

A-Uşi              B-Berlin           C-Ayastefanos             D-Versay
63-Osmanlı Devleti,Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
A-Nöyyi          B-Sevr             C-Trianon          D-Versay
64 - Birinci Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Rusya’da ihtilal çıkması                                     B-İtalya’nın İtilaf Devletleri’ne katılması
C-ABD’nin İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmesi

D-İtilaf Devletleri’nin Çanakkale savaşlarında yenilmesi
65- Mısır(Kanal) Cephesi’nin açılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A-İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmek                B-Fransa’nın Doğu Akdeniz’e yerleşmesini önlemek
C-Arapların isyanını bastırmak                               D-Halifeliği güçlendirmek
66- Almanya ve İtalya sömürge elde etmede gecikmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?
A-Önceden sömürge fikrine karşı oldukları için
B-Ekonomileri zayıf olduğundan
C-Orduları güçsüz olduğundan
D-Devlet olarak birliklerini geç kurduklarından
67- Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı'nın nedenlerinden değildir?
A-İmparatorlukların, egemenliğindeki uluslara bağımsızlık vermesi
B-Bağımlı yaşayanların bağımsız kalmak istemesi
C-Devletlerin yeni sömürgeler elde etmek istemesi
D-Bazı devletlerin sömürgelerini korumak istemeleri
68- Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinin yanında savaşmamıştır?
A-Yunanistan       B-Belçika                C-Sırbistan         D-Bulgaristan
69- I.Dünya Savaşı çıktığı zaman Osmanlı Devleti'nde iktidarda olan parti hangisidir?

A-Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti    B-Halk Fırkası
C-İttihat ve Terakki Cemiyeti               D-Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
70- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden biri değildir?
A- Basra Cephesi        B-Sina Cephesi            C-Doğu Avrupa Cephesi         D-Makedonya Cephesi
71- İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı'na girince çok güçlü donanma ve ordu ile Çanakkale boğazı önüne geldiler. Böylece Çanakkale Savaşı başladı.
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir?
A-Zor durumdaki Rus Çarlığına, müttefiklerin yardım etmek istemeleri
B-Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istemeleri
C-Osmanlı Devleti'nin, Bakü petrollerini ele geçirmek istemeleri
D-Osmanlı’yı savaş dışı bırakarak  Almanları sıkıştırmak istemeleri
72- Omsalı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na giriş nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) İktidarda bulunan İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenlerinin Alman hayranlığı
b) Yakın zamanda kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
c) Almanya’nın savaşı kazanacağı inancı
d) Osmanlı’nın yeni sömürgeler ele geçirmek istemesi
73- Aşağıdaki ittifak devletleri ve I.Dünya Savaşı sonunda yaptıkları antlaşmalar eşleştirilmiştir. Yanlış olanı hangisidir?
A-Almanya-Brest Litowsk         B-Macaristan-Triyanon
C-Bulgaristan-Neuilley             D-Avusturya-Saint Germain
74- I.Dünya Savaşı 1914-18 yılları arasında olmuştur. Savaşın bu kadar uzamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A-Almanya'nın güçlü bir orduya sahip olması   
B-İtilaf devletleri savaşa gereken ilgiyi göstermemesi
C-Osmanlı Devleti'nin Çanakkale'de başarılı olması
D-Osmanlı Devleti'nin Kanal harekatında başarılı olması
75- Savaş sırasında İngiltere, Sömürgelerinden asker ve diğer yardımlar alıyor, onlarla alış veriş yapıyordu. Bu durumu önlemek için Osmanlı Devleti hangi cephede savaşmıştır?
A-Filistin          B-Süveyş Kanalı          C-Kafkasya     D-Çanakkale
76- I.Dünya Savaşı sonunda imparatorluklar dağıtılmış ve Avrupa'da yeni devletler kurulmuştur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen devletler bu şekilde kurulmuştur?
A-Bulgaristan-Belçika-Hollanda                             B-Belçika-Portekiz-İspanya
C-Yugoslavya-Macaristan-Çekoslovakya              D-Macaristan-Yunanistan-Yugoslavya

77- Aşağıdakilerden hangisi 1876 yılında ilan edilen  Kanun-i Esasi  için söylenemez?
a) Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
b) Hükümet padişahtan başkasına hesap vermek zorunda değildir.
c) Padişah, fiilen olduğu gibi hukuken de yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir.
d) Halk temsilcilerine, kanun önerme hakkı verilmiştir.
78- 31 Mart Olayı’nın bastıran “Hareket Ordusu”na aşağıdakilerden hangisi komutanlık yapmıştır?
a) Ahmet İzzet Paşa     b) Cevdet Paşa            c) Mustafa Kemal        d) Mahmut Şevket Paşa
79- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti ile hiç savaşa girmemiştir?
a) Bulgaristan               b) Karadağ      c) Romanya     d) Yunanistan

80- Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı bir ittifak oluşturmalarında aşağıdaki devletlerden hangisi daha etkili olmuştur?
a) İngiltere        b) Rusya          c) Fransa         d) Almanya

81- Aşağıdakilerden hangisi II. Balkan Savaşı’nın  sonuçlarından biridir?
a) Yunanistan’ın Girit’i işgal etmesi.
b) Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında Meriç nehrinin sınır kabul edilmesi
c) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi.
d) Bulgaristan’ın  sınırlarını genişletmesi.
82-      I. Osmanlı Devleti                    II. İtalya                         III. Sırbistan

            IV. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu                V. ABD

            Yukarıda verilen devletlerden hangisi yada hangileri I. Dünya Savaşı’nın fiilen başlamasında etkili olmuştur?

            a) I,V               b) II,III            c) III,IV           d) II
83- İtilaf devletleri, Rusya’ya Batlık denizi aracılığı ile yardım edemeyince hangi cepheyi açmak zorunda kalmışlardır?
a) Makedonya             b) Kafkasya     c) Çanakkale   d) Galiçya
84- Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda galip geldiği tek cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mısır            b) Irak             c) Kafkas         d) Çanakkale
85- Osmanlı Devleti’nin I Dünya savaşında açtığı cephe hangisidir?
a) Çanakkale   b) Mısır            c) Makedonya             d) Irak
86- Çanakkale Deniz Zaferinin kazanılmasında büyük katkısı olan gemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Goben         b) Breslav        c) Bandırma     d) Nusret Mayın Gemisi
87-  Enver Paşa komutasında 90.bin askerimizin soğuk hava şartlarından dolayı donarak şehit düştüğü cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çanakkale               b) Mısır            c) Kafkasya     d) Irak
88- Birinci Dünya Savaşı’nın asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avusturya-Macaristan İmparatoru veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi.
b) Goben ve Breslav isimli iki Alman savaş gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.
c) İngiltere ve Almanya arasındaki  siyasi ve ekonomik rekabet.
d) Osmanlı’nın sınırlarını genişletmek istemesi.
89- Aşağıdakilerden hangisi Üçlü itilaf devletlerinden değildir?
a) Almanya      b) Rusya          c) Fransa         d) İngiltere
90- Aşağıdakilerden hangisi üçlü ittifak devletlerinden biri değildir?
a) İtalya       b) Almanya   c) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu    d) Rusya
91- Birinci Dünya  Savaşında Çanakkale cephesinde savaşan ANZAK kuvvetleri içinde aşağıdaki ülkelerin hangileri yer almıştır?
a) Avustralya- Yeni Zelanda                b) İngiliz-Hindistan       
c) Yeni Zelanda-Çin                           d) İtalya-Japonya
92- Birinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasında olmuştur?

a) 1939-1945     b) 1919-1922        c) 1914-1918    d) 1877-1878

93.Osmanlı Devleti’nin midye-enez hattının batısındaki bütün topraklarını kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)I.Dünya Savaşı                                                 b)I.Balkan Savaşı           
c)Çanakkale Savaşı                                             d)Trablusgarp Savaşı
94.I.Balkan Savaşı sonucunda imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Londra Antlaşması                                            b)Uşi Antlaşması               
c)Versay Antlaşması                                            d)Atina Antlaşması
95.I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde savaşmamıştır?
a)Trablusgarp                                                      b)Suriye                     
c)Irak                                                                  d)Kafkas
96.19 yy’ın ikinci yarısından sonra milli birliğini kuran Almanya aşağıdaki devletlerden hangisinin pazarına göz dikmiştir?
a)Fransa                                                             b)Hollanda                   
c)İngiltere                                                            d)Rusya

97.I.Dünya Savaşı’nın uzamasına sebep olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kafkasya                                                          b)Kanal                 
c)Çanakkale                                                        d)Irak
98.Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?
a)Sevr                                                                b)Versay                     
c)Mondros                                                          d)İstanbul
99.Aşağıdakilerden hangisi İtilâf devletlerinden değildir?
a)İngiltere                                                           b)Rusya                     
c)Belçika                                                             d)Bulgaristan
100.Rusya’nın I.Dünya Savaşı’ndan çekilirken Osmanlı Devleti ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Atina                                                                b)Berlin               
c)Kasr-ı Şirin                                                        d)Brest-Litowsk

101.Uşi Antlaşması aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalanmıştır?
a)İngiltere                                                           b)Fransa                   
c)İtalya                                                               d)Rusya
102.”Megalo İdea’nın anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A.   Ortadoğu topraklarını ele geçirmek                 B.   Asya ülkelerine el koymak
C.   Balkanları istila etmek                                    D.   Eski Bizans’ı canlandırmak.

103. I. Arnavutluk
     II. Bulgaristan
    III. Yunanistan
    IV.   Sırbistan
Yukarıda verilen Balkan Devletlerinden hangisi Osmanlı Devleti’nden en son ayrılmıştır?
A.   A. IV                     B.III                        C. II                    D. I
104. XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin egemenlik anlayışı değişmiş,halk padişahın yanında açılan meclisle yönetime katılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde değişen egemenlik anlayışına verilen isimdir?
A.Monarşi                                                            B.Oligarşi
C.Meşrutiyet                                             &nbs

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !