mondros ateşkes antlaşması ve kurtuluş savaşı

1)Sevr Antlaşmasına   göre   “Arabistan  ve  Irak “ aşağıdaki  devletlerden  hangisine  bırakılmıştır?
a)Fransa          b)İtalya         c)İngiltere              d)Rusya
2)Halifelik aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında Osmanlı Devletine geçmiştir?
a) Kanuni Sultan Süleyman   b)Fatih Sultan Mehmet   c)Yavuz Sultan Selim      d)II.Beyazıt
3)Batı cephesinde Kurtuluş Savaşının kaderini tayin eden savaşlar aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?
a) Yunanistan      b)İngiltere      c)Fransa      d)İtalya
4) Misak-ı Milli’yi  ilk olarak kabul eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere      b) Rusya      c)Fransa      d)İtalya
5) Türk  Ordusunun  son savunma savaşıdır.Bu savaştan önce Mustafa Kemal’e TBMM  Başkomutanlık görevini vermiştir. Bu savaşın adı nedir?
a)I.İnönü Savaşı      b) II.İnönü Savaşı      c) Sakarya Savaşı   d) Büyük Taaruz Savaşı
6) Aşağıdakilerden hangisi Sakarya savaşının sonuçlarından değildir?
a)   Kars Antlaşması yapılmıştır
b)   Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevi verildi
c)   Ankara Antlaşması yapılmıştır
d)   Ordumuza halkımızın güveni artmıştır

İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan  aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kurtarılmıştır?
a) Montrö Sözleşmesi            b)Ankara Antlaşması        c)Londra Konfereansı   d) Mudanya Ateşkes antlaşması
7) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barışı ve sonrasında  sorun olmamıştır)
a)Kapütülasyonlar      b) Boğazlar      c)Hatay      d)Musul
8.   Doğu Trakya Hangi olayla savaş yapmadan kurtarılmıştır?
a)   Lozan Barış Antlaşması                    b)   Gümrü Barış Antlaşması
c)   Mudanya Ateşkes Antlaşması           d)   Ankara Antlaşması
9.   Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesin olarak belirlenmiştir?
a)   Moskova Antlaşması                       b)   Gümrü Barış Antlaşması
c)   Kars Antlaşması                              d)   Lozan Barış Antlaşması
10.   “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.”emrini Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşta vermiştir?
a)   Çanakkale Savaşı                            b)   Sakarya Savaşı
c)   Büyük Taarruz                                d)   Başkomutanlık Meydan Muharebesi
11.   Aşağıdaki olaylardan hangisi Sakarya Savaşı sonunda gerçekleşmemiştir?
a)   Mustafa Kemal Paşaya Gazilik ve Mareşallik unvanları verildi.
b)   Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı.
c)   Londra Konferansı toplandı.
d)   İtalyanlar Anadolu’yu terk etti.
12.   Osmanlı Devleti TBMM’nin hukuki varlığını hangi olay sonucunda tanımıştır?
a)   Londra Konferansı                           b)   Amasya Genelgesi
c)   Amasya Görüşmesi                         d)   TBMM’nin açılması
13.   Açık olarak belirtilmemekle beraber yeni kurulan devletin yönetim biçiminin cumhuriyet olacağı ilk kez nerede ifade edilmiştir?
a)   Amasya Genelgesi                           b)   Erzurum Kongresi
c)   Sivas Kongresi                                d)   TBMM’nin açılması

14.   Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisidir?
a)   Sakarya Savaşı                               b)   Büyük Taarruz
c)   Eskişehir – Kütahya savaşları           d)   1.İnönü Savaşı
15.   Sivas Kongresinin toplanmasına nerede karar verilmiştir?
a)   Amasya Görüşmesi                         b)   Amasya Genelgesi
c)   Erzurum Kongresi                            d)   TBMM’nin açılması

16. Mustafa Kemal Samsun’a giderken amacı     neydi?
a) Türk milletini bilinçlendirip, bir amaç     etrafında toplamak,             b) 9. Ordu müfettişligi görevini yerine getirmek,
c) Temsil Heyeti’ni oluşturmak,                                            d) Sivas Kongresi’ni düzenlemek   

17. Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu  müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in  tepkisi ne oldu ?
a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte  bulundu.
b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.
c) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam  etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.
d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi’lik  ünvanı verdi.
18. Sivas Kongresi’nin amacı neydi?
a) Doğu Anadolu’yu Ermenilere karşı korumak     b) Temsil Heyetini oluşturmak
c) Cumhuriyeti ilan etmek.                                      d)Vatanın bağımsızlığının nasıl sağlanabileceğini   görüşüp,  kararlar almak.
19.TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?
a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti     ilk defa söz sahibi oluyordu.
b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.
c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.
d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu .
20.Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın    belirlendiği antlaşmadır.
b)Bu antlaşmayla savaşsız olarak, boğazların egemenliği bize  geçiyordu.
c)Bu antlaşmayla doğu sınırımız kesin olarak belirlenmiş    oldu.
d)Bu antlaşma yeni Türk devletinin yaptığı ilk antlaşmadır.
21.Sevr Antlaşması’nın amacı neydi?
a)Osmanlı Devleti’nin ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak,
b)Osmanlı Devleti’nin yeni sınırlarını belirlemek,
c)Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayan haksiz işgalleri Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek,
d)Boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti’ne bırakmaktı.
22.Güney Cephesinde Antepliler kimlerle savaşmıştır?
a)Yunanlılara karşı           b)Fransızlara karşı            c)İngilizlere karşı           d)İtalyanlara karşı
23.Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?
a)TBMM Hükümeti gücünü artırdı, Türk halkının morali  yükseldi.
b)Zaferden sonra İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlediler.
c)Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması yapıldı.
d)İngilizlerle Mudanya Antlaşması yapıldı.
24. Aşagidakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?
a)Türk toprakları kesin olarak düşman askerlerinden temizlenmiş oldu.
b)Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı verildi.
c)Sovyetler Birliği ile Kars Antlaşması yapıldı.
d)Fransızlarla ise Ankara Antlaşması yapıldı.
25.Mudanya Ateşkes Atlaşması’nın sonucu nedir?
a)Osmanlı Devleti sona erdi.                                        b)Türk halkının azim ve kararlılığı arttı.
c)Yunanlılar yurdumuzu terk etmeye mecbur kaldılar.        d)İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı.
26. Aşagidakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının kararlarından değildir?
a)Yunanistan Savaş tazminatı  olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verdi.
b)Doğu sınırımız tamamen kesinleştirildi.
c)Suriye sınırı Ankara Antlaşmasındaki şekliyle kabul edildi.
d)Meriç Irmağı sınır olmak üzere Doğu Trakya Türkiye’ye bırakıldı.

  İngilizler  Paris  Barış Konferansı ‘ nda  ( 18 ocak  1919 )  Yunanlılara  Batı Anadolu’yu
  verdiler.  Bu durumda  aşağıdaki devletlerin hangisi  en çok etkilenmiştir ?
   A-Fransa               b. Rusya,              c. İtalya                   d. Almanya
27)Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin amacı Türk milletinin haklarını dünya kamuoyuna Basın-yayın yoluyla         
  duyurmak ve milli güçleri birleştirmektir?
  A)Kilikyalılar Cemiyeti                           B)İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  C)Milli Kongre Cemiyeti                        D)Trakya Paşaeli Cemiyeti
28-) Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerle ilgili değildir ?
    a)      İşgallere karşı kurulmuşlardır.
    b)      Bölgesel faaliyet göstermiştir.
    c)      Azınlıkların bölücü çalışmalarına karşı durmuşlardır.
    d)      Mandayı desteklemişlerdir.
29) “Beni  görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir benim fikirlerimi duygularımı anlıyorsanız hissediyorsanız bu kafidir”. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir ?
a.   görüşlerine evrensel boyut kazandırılmasını
b.   Yaşam biçimine her yönü ile uyulmasını
c.   İlke ve inkılaplarını yaşatılmasını
d.   Ülkedeki  birlik ve beraberliğin korunmasını

30)Misaki  Milli kararları nerede  kabul edilmiştir?
  A)Sivas kongresinde                            b)Amasya görüşmesinde
  c)Son Osmanlı Mebusan Meclisinde      d)Erzurum kongresinde
31-)Amasya Genelge’nde yer alan “Vatanın bütünlüğü Milletin İstikbali tehlikededir”hükmü Kurtuluş savaşının neyini açıklamaktadır?
      a-)Gerekçesini                    b-)Amacını                  c-)Seyrini                    d-)Özelliğini
32)İtilaf Devletlerinin İstanbul u işgal etmelerine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
       A)Sivas Kongresinin ilanı                 B)Amasya görüşmelerinin yapılması

C)Anadolu da ayaklanmaların başlaması D)Misakı Millinin kabul edilmesi
33.Erzurum Kongresinde alınan aşağıdaki kararlardan   hangisi  ulusal   egemenlik  fikrine aykırıdır?
A)   Vatan bir bütündür, parçalanamaz.  B)   Manda ve himaye kabul edilemez.
C)   Azınlıklara ayrıcalık verilemez           D)   Ulusal kuvvetler   padişah ve halifeyi de içinde olduğu durumdan kurtaracaktır.
34)Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi,   Kurtuluş   Savaşı'nda   İstanbul Hükûmeti'nin tutumunu ifade etmektedir?
A)   Vatanın  bütünlüğü,   milletin  bağımsızlığı tehlikededir.
B)   İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
C)   Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
D)    Sivas'ta ulusal bir kongre toplanmalıdır.
35.   Kuva-yi Milliye birlikleri düzenli ordunun olmadığı bölgelerde, Fransız ve Yunan işgallerine karşı ortaya çıktı.
Buna göre, Kuva-yi Milliye için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
 A) Düzenli ordu disiplinine sahiptir.         B)   İşgallere tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 C)  Saltanata son vermiştir.
 D)   İtilâf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanmasını sağlamıştır.
36-Lozan Antlaşmasında istediğimiz gibi çözümlenemeyen konular hangileridir?
          a-)Yabancı okullar ve azınlıklar konusu
          b-)Sınırlar ve azınlıklar konusu
          c-)Boğazlar ve Musul-Irak sınırı konusu
          d-)Kapitülasyonlar ve Suriye sınırı
37- Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
         a) Sovyet Rusya ile Moskova antlaşması imzalanmıştır.
         b) Düzenli orduya Türk Halkının güveni artmış, orduya asker alımı hızlanmıştır.
         c) Fransızlar  Anadolu’dan çekilmeye başlamıştır.
         d) İtilaf devletleri TBMM’yi Londra Konferansına davet  etmiştir.
38)Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?
          a)Fevzi Çakmak     b)Rauf Orbay       c)Kazım Karabekir     d)Ali Fuat Cebesoy

39- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren zararlı cemiyet aşağıdakilerden  hangisidir?
a) Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti  b) Mavri Mira 
c)Kilikyalılar Cemiyeti       d)Pontus Rum Cemiyeti
40- “Mustafa Kemal’in kendinden sonra  ........................  ve ........................  isimlerinde iki kardeşi daha doğdu.”
     Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde M. Kemal’in kız kardeşlerinin isimleri doğru olarak verilmiştir?
a) Makbule – Necmiye        b) Necmiye – Naciye        c) Makbule – Naciye        d) Makbule – Zübeyde

41- TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?
a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.
b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir  bayrama sahip oluyordu.
c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.
d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu .
42- Atatürk’ün bir çok alanda gerçekleştirdiği inkılaplar onun hangi özelliğini gösterir?
a)Eğitimciliğini           b)Çok Yönlülüğünü               c)Rehberliğini               d)İdareciliğini
43- Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu  müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in  tepkisi ne oldu
a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte  bulundu.
b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.
c) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam  etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.
d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazilik  ünvânı verdi.
44-)  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
   *Osmanlı ordusu terhis edilecek,
   *Orduya ait silahlar, İtilaf Devletleri’nin emrine verilecek.
   *Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletleri’nin denetimine verilecek
   *İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
      Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder?
      A-)  İstanbul Hükümeti’nin, Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir.
      B-)  Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiştir.
      C-)  Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir.
      D-)  Osmanlı ailesinin hükümranlığa sona ermiştir.

45-)  Misak-ı Milli belgesinde kapitilasyonların kesinlikle kaldırılması gerektiğinin vurgulanmasına bakarak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?
      A-)  Ulusal egemenliğin
      B-)  Mandater yönetimin
      C-)  Ulusal bağımsızlığın
      D-)  Hilafetin Kaldırılmasının
46-)  Amasya Genelgesi’nde yer alan maddelerden bazıları şunlardır:
I.   Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II.   Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
III.   Milletin haklarını savunmak için milli bir kurulun varlığı çok gereklidir.
Genelgenin bu maddelerine dayanarak, aşağıdakilerden hangisine daha çok ulaşılabilir?
      A-)  Padişaha karşı ayaklanmaya çağırma
      B-)  İstanbul Hükümeti’nin istifasını istemesi
      C-)  Devletin çöküntü içinde olduğunu vurgulama
      D-)  Milleti mücadeleye çağırma
47-)  Sivas Kongresi’ne katılan delegeleri, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Redd-i İlhak Cemiyetleri ve Belediye Başkanları aracılığı ile seçilmiş olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
      A-)  Osmanlı Devleti’nin yıkıldığını
      B-)  Çalışmalarının halka maledildiğini
      C-)  Yerel direnişlere geçildiğini
      D-)  TBMM’nin işlerlik kazandığını

48. Sevr Antlaşması’nın imzalanmasıyla, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?
A) Anadolu’daki mücadelenin sona erdiği 
B) Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiği
C) Mustafa Kemal’in askerlik hayatının sona erdiği 
D) T.B.M.M.’ne karşı ayaklanmaların başladığı
49. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasını kendine mâl etmez ve bu konuda kendisini övenlere: “Kazanılan zafer ve sağlanan başarılar, kahraman erlerin, subayların, komutanların ve Türk Milleti’nin eseridir.” derdi.
Bu parçada, Mustafa Kemal’e ait özelliklerin hangisinden söz edilmiştir?
A) Türk Milleti’ne yaptığı rehberlikten   
B) Kararlı ve tutarlı yöneticiliğinden
C) Kararlarını ülke gerçeklerine dayandırmasından   
D) Alçak gönüllü bir kişiliği olduğundan
50-Mondros Ateşkes Antlaşmasi’nin Osmanli Devleti için  sonucu neydi ?
a) Osmanlı Devleti bu antlaşmayla büyük bir  zafer kazanmış oluyordu.
b)Osmanlı devleti bu antlaşmayla yurdu düşmanlardan temizlemiş oluyordu.
c) Osmanlı devleti bu antlaşmayla İngilizlerin egemenliği altına girmiş sayılıyordu.
d)Bu antlaşmayla Osmanli Devleti’nin savunma ve egemenlik hakkı elinden alınmış oluyordu.
51-. Mondros Ateşkes Antlaşmasi imzalandiktan  sonra Osmanlı Devleti’nin durumu neydi?
a)Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı mücadele ediyordu.
b)Osmanlık Devleti İtilaf devletlerine karşı  koyabilecek azim ve kararlılıkta değildi.
c)Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı Türk  milletini bir araya topladı.
d)Osmanlı Devleti bu sırada, milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı  kurtaracağı inancındaydı.
52. “Toros tünelleri müttefikler tarafından işgal edilecek.” hükmü hangi antlaşmada yer almaktadır?
a)Mondros                                            b)Uşi                   
c)Ankara                                               d)Londra
53.Milli mücadelenin amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirtilmiştir?
a)Sivas Kongresinde                              b)Amasya Genelgesinde   
c)Erzurum Kongresinde                         d)Amasya Görüşmelerinde
54.İstanbul Hükümeti’nin ilk kez Anadolu’daki milli mücadeleyi ve Temsil Heyeti’nin varlığını tanıdığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
a)Erzurum Kongresi                              b)Amasya Genelgesi       
c)Amasya Görüşmeleri                          d)Sivas Kongresi
55.Toplanış yönüyle bölgesel alınan kararlar açısından milli olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
a)Erzurum                                            b)Sivas                               
c)Amasya                                             d)Havza

56.Sivas’ta milli bir kongre toplanmasına nerede karar verilmiştir?
a)Amasya Genelgesinde                        b)Erzurum Kongresinde     
c)Havza Genelgesinde                           d)Misak-ı Millide
57.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eserlerinden değildir?
a)Anayasa                                            b)Türkiye Cumhuriyeti           
c)Vatandaş için medeni bilgiler                d)Geometri
58.Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?
a)Mavri Mira Cemiyeti                            b)Teali İslâm Cemiyeti       
c)İngiliz Muhipleri Cemiyeti                     d)Kilikyalılar Cemiyeti
59.I.Dünya Savaşı’nın uzamasına sebep olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kafkasya                                           b)Kanal                 
c)Çanakkale                                          d)Irak
60.İzmir ve civarının Yunanlılara verilmesi nerede kararlaştırılmıştır?
a)Atina Antlaşmasında                           b)Mondros Ateşkes Antlaşmasında   

c)Londra Konferansında                         d)Paris Barış Konferansında
61.Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yurdu düşman işgalinden kurtarmak için oluşturulan teşkilata ne ad verilir?
a)Kuvay-i İnzibatiye                              b)Kuvay-i Seyyare           
c)Kuvay-i Milliye                                    d)Hilafet Ordusu
62.Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?
a)Sevr                                                  b)Versay                     
c)Mondros                                            d)İstanbul
63.Aşağıdakilerden hangisi İtilâf devletlerinden değildir?
a)İngiltere                                             b)Rusya                     
c)Belçika                                               d)Bulgaristan
64.Rusya’nın I.Dünya Savaşı’ndan çekilirken Osmanlı Devleti ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Atina                                                 b)Berlin               
c)Kasr-ı Şirin                                         d)Brest-Litowsk
65.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti tarafından TBMM’ye karşı çıkarılan bir ayaklanmadır?
a)Anzavur Ayaklanması                         b)Kuvay-i İnzibatiye         
c)Milli Aşireti İsyanı                                d)Konya İsyanı
66.I.Dünya Savaşı sonucu Almanya ile imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sen Jermen                                       b)Atina               
c)Nöyyi                                                 d)Versay
67.Uşi Antlaşması aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalanmıştır?
a)İngiltere                                             b)Fransa                   
c)İtalya                                                 d)Rusya
68.Çerkez Ethem İsyanı hangi savaş sonunda bastırılmıştır?
a)I.İnönü Savaşı                                    b)II.İnönü  Savaşı   
c)Eskişehir-Kütahya Savaşı                    d)Sakarya Savaşı

69.Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşı’nın sonuçlarından değildir?
a)Londra Konferansı’nın toplanması kararlaştırıldı.         b)Meclise olan güven arttı.
c)İsmet Bey generalliğe yükseltildi.                              d)Takrir-i Sükun kanunu çıkarıldı.
70.TBMM Mustafa Kemal’e hangi olay sonucu ‘Gazilik’ ünvanı ve ‘Mareşallik’ rütbesi vermiştir?
 a)I.İnönü Savaşı                                   b)Sakarya Savaşı       
c)II.İnönü Savaşı                                   d)Büyük Taarruz

71.Aşağıda verilen savaşların hangisinin sonunda Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır?
a)Eskişehir-Kütahya                              b)Sakarya Savaşı     
c)II.İnönü Savaşı                                   d)I.İnönü Savaşı
72.Ankara Antlaşması ile yurdumuzun hangi cephesi güven altına alınmıştır?
a)Güney                                               b)Batı                 
c)Doğu                                                 d)Boğazlar
73.Mudanya Konferansı’na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
a)İngiltere                                             b)Fransa               
c)İtalya                                                 d)Yunanistan

74.Laik düzene geçilmesinde atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması   
c)Çok partili rejime geçiş denemelerinin yapılması
b)Saltanatın kaldırılması                                   
d)Tekke ve zaviyelerin kapatılması
75.Türkiye’nin fiili savaş dönemini bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Lozan Antlaşması                               b)Mudanya Ateşkes Antlaşması 

c)Moskova Antlaşması                          d)Kars Antlaşması
76.Misak-ı Milli sınırlarında yer almasına rağmen Lozan’da İngilizlerin diretmesi üzerine çözüme kavuşturulamayan yer aşağıdakilerden hangisidir?
a)Musul                                                b)Batum                   
c)İstanbul                                             d)Hatay
77.Yeni Türk Devleti’nin bütün dünya devletlerince tanındığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mudanya                                           b)Londra             
c)Lozan                                                d)Gümrü
78.Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Konferansı’na katılan devletlerden değildir?
a)Japonya                                            b)İtalya               
c)Bulgaristan                                         d)Avusturya
79.Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşmasına göre savaş yapılmadan kurtarılan yerlerden biri değildir?
a)Çanakkale Boğazı                              b)Doğu Trakya       
c)İzmir                                                 d)İstanbul

80.Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki meselelerden hangisi kesin bir sonuca bağlanmıştır?
a)Boğazlar                                            b)Hatay                     
c)Musul                                                 d)Kapitülasyonlar
81. Erzurum ve Sivas kongresinde dile getirilen Mebuslar Meclisinin toplanması gereği aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?
A.   Azınlık çıkarlarına                             B.   Ulusal iradeye
C.   Manda yönetimine                           D.   Saltanat çıkarlarına
82. Mustafa Kemal Atatürk;” Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır” sözünü hangi savaşta söylemiştir?
A.   Sakarya Meydan Savaşı                   B.   I.İnönü Savaşı
C.   Kütahya-Eskişehir Savaşı                 D.Başkomutanlık Meydan Savaşı
83. I. Arnavutluk
     II. Bulgaristan
    III. Yunanistan
    IV.   Sırbistan
Yukarıda verilen Balkan Devletlerinden hangisi Osmanlı Devleti’nden en son ayrılmıştır?
A.   A. IV      B.III      C. II     D. I
84. Ülkemizde yasama-yürütme-yargı yetkilerinin kime ait olduğu aşağıdakilerden hangisinde sırayla belirtilmiştir?
A.Bakanlar Kurulu-TBMM-Bağımsız Mahkemeler
B. TBMM-Bakanlar Kurulu-Adalet Bakanlığı
C.TBMM-Milli Güvenlik Kurulu-Adalet Bakanlığı
D.TBMM-Bakanlar Kurulu-Bağımsız Mahkemeler
85. – İlk kez milli sınrlardan bahsedilmiştir.
      - Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir.
Bu kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A.   Erzurum Kongresinde                      B.   Amasya genelgesinde
C.   Sivas Kongresinde                           D.   Amasya Görüşmelerinde
86.Büyük Taarruz’un başlamasıyla birlikte Mustafa Kemal Türk ordusuna”Ordular İlk hedefiniz Akdenizdir,İleri!”demiştir.
Bu emri alan Türk ordusu ilk olarak hangi şehri düşman işgalinden kurtarmıştır?
A.İstanbul      B.İzmir
C.Çanakkale      D.Kırklareli
87. XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin egemenlik anlayışı değişmiş,halk padişahın yanında açılan meclisle yönetime katılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde değişen egemenlik anlayışına verilen isimdir?
A.Monarşi                                             B.Oligarşi
C.Meşrutiyet                                         D.Mutlakıyet

88-Mondros Ateşkes A   nlaşmasından sonra    işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?
   A)Adana                      B) Musul             C)Gaziantep                   D)İstanbul
89-Ermeni sorununu sona erdiren anlaşma hangisidir?
     A)Mudanya           B)Gümrü                  C)Paris                  D)Ankara ant.   

90-Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?
          A)Mondros ateşkes antlaşmasında            B)I.Dünya savaşında
         C)Paris Barış Konferansı’nda                   D)Amasya Genelgesi 
 91-aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?
           A)Ayrı devlet kurmak                B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek
           C)Amerikan mandasını istemek   D)İngiliz mandası istemek
92-M. Kemal’in İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?
A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek     C)Kurtuluş savaşını başlatmak                                                                                                                                                      B)Askeri birliklerin dağılmasını sağlamak          D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak
93-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Sivas kongresi     B)Havza kongresi    C)Amasya genelgesi   D)Erzurum  kongresi
94-Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?
 A)Erzurum kongresinde B)Amasya genelgesinde C)Sivas kongresinde D)Amasya görüşmesi
95.Doğu cephesinde kaybedilen topraklarımız hangi komutan tarafından Ruslardan geri alınmıştır ?
A)   Mareşal Fevzi Çakmak                    B)   Kazım Karabekir
C)   İsmet İnönü                                   D)   Mustafa Kemal
96.  Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Zaferinin sonuçlarından değildir?
A)   Rusya’da Çarlık yönetiminin devrilmesi
B)   Milli Mücadele ruhunun oluşması
C)   Mustafa Kemal’in yaratıcı komutan olarak tanınması
D)   İtalyanların 12 Ada’dan çekilmesi
97. Yunanlıların İzmir’i  işgali sırasında ilk kurşunu atan gazetecimiz kimdir?
A)    Hasan Basri           B)  Hasan Fethi      C)   Hasan Tahsin        D)  Uzun Hasan
98. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşı sırasında kurulan Zararlı Cemiyetler arasında yer almaktadır?
A)   Kilikyalılar Cemiyeti                          B)   Trakya Paşaeli Cemiyeti
C)   Mavri Mira                                      D)   Reddi İlhak
99. Aşağıdakilerden hangisinde ”Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek” maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır?
A)   Kars                                               B) Mudanya
B)   Mondos                                          D) Gümrü
100.  Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yargı yetkisinin TBMM’ye geçtiğini gösterir?
A)   TBMM’nin Londra konferansına çağrılması
B)   Düzenli ordunun kurulması
C)   İstiklal mahkemelerinin kurulması
A)   Vatana İhanet kanunun 
101. Yunanlıların İzmir’i  işgali sırasında ilk kurşunu atan gazetecimiz kimdir?
A)   Hasan Basri                                    B)Hasan Fethi
C)Hasan Tahsin                                     D)Uzun Hasan
102.Mustafa Kemal Boğazları İşgal eden ve İstanbul da bulunana İtilaf Devletleri orduları için ”Geldikleri gibi giderler” demiştir.
        Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)   Saltanatın kaldırılacağının
B)   Bağımsızlık mücadelesinin verileceğinin
C)   Ulus egemenliğinin gerçekleştiğinin
D)   Kuva-yi Milliyenin kurulduğunun
103.  Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir
        Buna göre,ulusal mücadelede aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?
A)   Milli iradeye                                     B)   Milli Bağımsızlığa
C)   Sömürgeciliğe                                 D)   Milli cemiyetlerin birleştirilmesine
104.  Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından değildir?
A)   Londra konferansına TBMM hükümetinin çağrılması
B)   Milli mücadeleye olan inancın artması
C)   Yunanlıların Anadolu’dan atılması
D)   İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri
105.    Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?
A)Moskova antlaşması                          B)Ankara antlaşması
C)İstanbul antlaşması                            D)Gümrü antlaşması
106. Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlarda başarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığına atanmıştır?
A) Mustafa Kemal                                  B)İsmet İnönü
C) Kazım Karabekir                               D)Fevzi Çakmak
107- Wilson ilkeleri, aşağıdaki konulardan hangisinin Türk kamuoyunda tartışılmasında  etkili oluştur?
a)      Manda ve himaye fikrinin              b)      Sömürgeciliğin
c)      Cumhuriyetçiliğin                          d)      Milliyetçiliğin
108-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine dayanan İtilaf devletleri ateşkesten hemen sonra Osmanlı topraklarını işgale başlamışlardır. İlk işgali başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fransa         b) Rusya          c) Yunanistan               d) İngiltere
109- Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da işgale girişen devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) İtalya           b) Fransa       c) Yunanistan          d) Avusturya
110- Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi Milli Mücadele’nin karşısında yer alan cemiyetlerden değildir?
a) İngiliz Muhipler Cemiyeti                    b) Kürt Teali Cemiyeti
c) Hınçak Cemiyeti                                d) Kilikyalılar Cemiyeti
111- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra  başlayan işgallere karşı Türk milletinin tepkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a) İşgallere karşı protesto mitinglerin yapılması
b) Kuvayı Milliye fikrinin doğması
c) Müdafai Hukuk cemiyetlerinin kurulması
d) İşgal bölgelerinin terk edilmesi
112- Aşağıdakilerden hangisi Milli Cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?
a) Kuruluşlarında Türklük duygusu ön plandadır.
b) Bağımsızlığın manda fikrini kabul etmekle sağlanacağına inanmışlardır.
c) Yeni bir rejim kurma düşünceleri yoktur.
d) Kendiliklerinden oluşmuşlardır.
113- Vatanın kurtuluşunun padişahın emirlerine sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağına inanan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şarki Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti     b) Trakya Paşaeli Cemiyeti
c) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti       d) Milli Kongre Cemiyeti

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !