osmanlı devleti denizdeki gelişmeler ile ilgili test soruları

1)   Fatih Devri'nde:
- 1459'da Amasra
- 1460'da Candaroğulları ( İsfendiyaroğulları)
- 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu
- 1475'de Kırım Hanlığı
Osmanlı Devleti sınırlarına katılmıştır. Fatih'in yukarıdaki yerleri fethetmesinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan hakimiyetini güçlendirmek
B) Rusya ile siyasî ilişkiler kurmak
C) Anadolu'daki Bizans kalıntılarını temizlemek
D) Karadeniz ticaret yollarını hakimiyet altına almak
2)   l.   Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi
II.   İpek Yolu'nun Osmanlı Devleti'nin kontrolüne girmesi
Yukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisi¬nin sonuçlarıdır?
A) İstanbul'un fethinin   B) Kırım'm fethinin
C) Trabzon'un fethinin   D) Buğdan'ın fethinin
3) Aşağıdakilerden hangisi ,Fatihin Kırım Hanlığını Osmanlı Devletine bağlamasını nedenlerinden değildir?
A)Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamak istemesi
B)Kırım Hanlığının iç karışıklıklar içinde olması.
C)Kırım halkının Fatihten yardım istemesi
D)Altınorda devletinden gelecek tehlikelerin engellenmek istenmesi
4) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un Fethinden hemen sonra;
-   Ortadoks Fener patrikhanesinin devamına izin vermiş.
-   Venedik ve Cenevizlilere bazı ticari haklar ta¬nımıştır.
Fatihin Ortadokslarla, Venedik ve Cenevizlile¬re Verdiği bu haklarla aşağıdakilerden hangisi¬ni gerçekleştirmek istediği söylenemez?
A) Venedik ve Cenevizlilerin denizde verebile¬cekleri zararları önlemek.
B) Ortadokslarm katoliklerlerle birleşmesini önle¬mek.
C) Papa'nın oluşturmaya çalıştığı Haçlı birliğini engellemek.
D) Venedik ve Cenevizlilerin Karadeniz’deki sömürgelerini korumak.
5) Aşağıdakilerden hangisinin alınmasını Karadeniz’in Türk Gölü olmasında yeri yoktur?
a)Sinop   b)Belgrat   c)Kırım   d)Trabzon
6) Aşağıda Fatih döneminde alınan yerler ve alındığı devletler eşleştirilmiştir hangi eşleştirme yanlış olmuştur?
a)Sinop-Candaroğulları b)Amasra-Cenevizliler 
c)Mora-Macarlar      d)Ege adaları-Venedik
7)   I- Trabzon      II- Kırım    III- Amasra   IV- Sinop
     V- Otranto   VI- İmroz 
Fatih döneminde alınan yerler gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki alınan yerlerden hangileri Hıristiyanlardan alınan yerlerden değildir?
a) I-III    b)II-III     c)II-IV     d)IV-VI
   Fatih  Sultan  Mehmet   döneminde   Os¬manlıların Ege ve Karadeniz'de üstünlük kurmaları hangi   devletlerin   ekonomik çıkarlarını zedelemiştir?
A)  İngiltere Fransa           B)   İspanya  Portekiz
C)   Venedik  Ceneviz       D)   Bulgaristan  Yunanistan
9) Fatih Sultan Mehmet'in kuşattığı halde ala¬madığı iki yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Rodos  Belgrad    B)   Rodos  Midilli
C)  Kıbrıs Limni         D)  İstanbul  Rodos
10) Aşağıdaki   bilgilerden   hangisi   Fatih   Sultan Mehmet devri ile ilgili değildir?
A) Bizans Devleti'ne son verildi.
B) Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi.
C) Akdeniz Türk Gölü haline getirildi.
D) Karadeniz Türk Gölü haline getirildi
11) II. Mehmet döneminde fethedilen bazı yerler İstanbul’un fethini tamamlar niteliktedir. Çünkü bu yerleri idare edenler Bizans soyundan gelmekte idi ve ileride İstanbul üzerinde hak iddia edebilirlerdi
II. Mehmet bu amaçla hangi yerleri almıştır?
a)Sırbistan-Eflak   b)Eflak-Boğdan 
c)Trabzon-Mora   d)Bosna-Hersek
12) Yükselme döneminde gerçekleşen  aşağıdaki olaylardan hangisi hem  Venedik hem de Ceneviz çıkarlarına ters olmuştur?
a)İstanbul’un fethi   b)Ege adalarının fethi 
c)Belgrat’ın fethi  d)Kırım’ın fethi
13)   Fatih devrinde yapılan Otranto Seferi'nin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkanlar'daki hakimiyeti güçlendirmek
B) İtalyan birliğinin sağlanmasını önlemek
C) İtalya'da yapılacak fetihlere zemin hazırla¬mak
D) Akdeniz hakimiyetini sağlamak
14) Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine aşağıdakilerden hangisinin fethi tamamlanamamıştır?
A)İtalya   B)Macaristan   C)Mora       D)Arnavutluk
15) Akdeniz ve Karadeniz'in Osmanlı hakimiyetine alınması aşağıdaki olaylardan hangilerinin sonucudur?
A) İstanbul'un fethi - Sinop'un fethi
B) Kıbrıs'ın fethi - Amasra'nın fethi
C) Girit'in fethi - Trabzon'un fethi
D) Preveze zaferi - Kırım'ın fethi
16) Yükselme Dönemi'nin başlarında Osmanlı Devleti'nin Venediklilerle uzun yıllar savaşmak zorunda kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Venediklilerin Bizans'a yardım etmek istemesi
B) Venediklilerin Osmanlı topraklarını işgal etmesi
C) Osmanlı Devleti'nin denizlerde ticarî üstünlüğü ele geçirmiş olması
D) Venedik'in Şehzade Ceme destek vermesi
17)   Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İtalya’da aldığı yerlerdendir?
a)Otranto  b)Girit   c)İmroz    d)Ayamavra   
18)   Osmanlı Donanması güçlendirildi.
-   Barbaros Kaptan-ı deryalığa getirildi.
-  Cezayir bir eyalet haline getirilip başına Barba¬ros atandı.
Kanuni Sultan Süleyman'ın yukarıdaki olayları gerçekleştirmesinin ana nedeni aşağıdakiler¬den hangisi olabilir?
A) İtalya'yı Osmanlı topraklarına katmak
B) Macaristan'ı Osmanlı topraklarına katmak
C) Şarlken'in Akdeniz deki üstünlüğüne son ver¬mek
D) Trablusgarp'ı Osmanlı topraklarına katmak
19) Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir?
A)  İnebahtı                    B)   Preveze
C)  Cezayir'in alınması  D)  Rodos'un alınması
20) Aşağıdaki yerlerin Osmanlılar tarafından fethe ediliş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A)Mora-Rodos- Kıbrıs   B)Rodos –Mora-Kıbrıs
C)Kıbrıs-Mora-Rodos    D)Mora –Kıbrıs-Rodos
21)   XVI. Yüzyılda ,Doğu Akdenizde Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesine bölgedeki güvenliğin sağlanması için aşağıdaki yerlerden hangisi alınmıştır?
A)Kıbrıs    B)Mora C)Otronto      D)Midilli
22)   Kıbrıs Adası'nın Lala Mustafa Paşa tarafından fethi, aşağıdaki savaşlardan hangisine sebep olmuştur?
A)Preveze Deniz Savaşı   B)İnebahtı Deniz Savaşı
C)Hint Deniz Savaşları    D)Mohaç Meydan Savaşı
23) Aşağıdakilerden hangisi hiç savaşmadan Osmanlıya geçmiştir?
a)Kırım   b)Kıbrıs    c)Cezayir    d)Macaristan
24) Kanuni’nin Rodos’u fethetme amaçlarından hangisi yoktur?
a)Rodos Şövalyelerinin Anadolu kıyılarını rahatsız etmesi
b)Rodos Şövalyelerinin Türklerin Akdeniz ticaretine engel olması
c)Mısır ve Suriye’den Anadolu’ya ulaşan deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak
d)Cenevizlilerin Mora yarım adamasına saldırması
25) Aşağıdaki savaşların hangisi ile Akdeniz de üstünlük Osmanlıya geçmiştir?
a)İnebahtı   b)Preveze    c)Kıbrıs     d)Girit
26) Aşağıdakilerden hangisi Preveze  deniz zaferi için söylenemez?
a) Barbaros ile  Andrea Dorya Arasında oldu 
b)Akdeniz de üstünlük Osmanlıya geçti
c)Cezayir Osmanlı hakimiyetine girdi   
d)Haçlılar yenildi
27) Aşağıdaki fethedilen yerlerden hangisi Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamak ve ticaret gemilerine saldırıları önlemek için alınan yerlerden değildir?
a)Rodos’un fethi  b) Otronto’nun fethi 
c)Ege adalarının fethi  d)Kıbrıs’ın fethi   
28) Karadeniz Ege ve Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesini tamamlayan olaylar hangi şıkta birlikte verilmiştir?
a)Trabzon-Preveze- Girit   b)Kırım-Rodos-Preveze
c)İstanbul-Rodos-Cerbe     d)Sinop-Rodos-Mısır
29)   Osmanlı Devleti'nin Venedik ve Fransa'ya çeşitli ayrıcalıklar vermesindeki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasî ve ekonomik çıkar sağlamak istemesi
B) Fransa ve Venedik'i egemenlik altına almak istemesi
C) Fransa ve Venedik'in deniz gücünden yararlanmak istemesi
D) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek istemesi
30) Karalarda Osmanlılara karşı başarılı olamayan Şarlken, denizlerde Osmanlı devletini mağlup etmek için bir haçlı donanmasının oluşmasını sağladı. Oluşturulan bu donanmaya Akdeniz de kıyısı olan Hıristiyan devletlerin büyük bir kısmı katıldı. Preveze de Osmanlılarla karşılaşan bu donanma büyük bir bozguna uğrayarak  dağıldı.
     Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a)Avrupalı devletler Osmanlı’ya karşı birlikte hareket etmişlerdir
b)Osmanlı devleti Avrupalılara Akdeniz’de de üstün olduğunu göstermiştir
c)Osmanlı devleti o dönemde çok güçlü bir devlettir
d)Avrupalılar Akdeniz’in tamamen Türklere ait olduğunu kabul ettiler.
31) Kıbrıs’ın II. Selim döneminde fethedilme sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Kıbrıs’ın zengin bir ada olması
b)Buradaki korsanların ticaret gemilerine saldırması
c)Doğu Akdeniz’in güvenliğinin sağlanmak istenmesi d)İtalya  seferlerinde üs olması
32) Kıbrıs’ın fethedilmesinde aşağıdaki yerlerden hangisinin güvenliğini sağlama düşüncesi yer almamaktadır?
a)Rumeli   b)Anadolu   c)Suriye   d)Mısır
33) Kıbrıs’ın alınmasından sonra haçlı donanması ile yapılan ve Osmanlının yenilgisi ile sonuçlanan savaş hangisidir?
a)Preveze     b)İnebahtı      c)Malta      d)Rodos
34) 1570'de Osmanlı Devletinin Kıbrıs adasını alma¬sı üzerine, Tüm Avrupa devletleri birleşerek kuvvetli bir donanma oluşturdular. Haçlı donanması Akdeniz deki Osmanlı donanmasını İnebahtı deniz Savaşı'nda yendi. Bu durum Akdeniz deki Osmanlı üstünlüğünü sona erdirdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kıbrıs Adası'nın alınmasının Osmanlı Devletinin Akdeniz deki üstünlüğünü zayıflattığı
B) İnebahtı Deniz Savaşı'nın Osmanlı deniz gücünü zayıflattığı
C) Avrupa  Devletleri'nin  Kıbrıs adasına önem verdiği
D) İnebahtı Deniz Savaşı'ndan önce, Akdeniz de Osmanlı Devleti'nin üstün olduğu
35) Kanuni Sultan Süleyman devri Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemi olmuştur.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu döneme ait bir gelişme değildir?
A) Girit'in fethi                B) Belgrat'ın fethi
C) Rodos'un fethi              D) Preveze zaferi
36) Aşağıdaki alınan yerlerden hangisi ile Osmanlı sınırı Atlas okyanusuna ulaşmıştır?
a)Fas     b)Cezayir     c)Tunus     d)Preveze
37) Fas Sultanlığı aşağıdaki devletlerden hangisiyle girişilen mücadele sonunda Osmanlı himayesi altına girmiştir?
A) Portekiz B) İspanya C) İngiltere          D) Fransa
38)   Aşağıdakilerden hangisi Hint deniz seferlerinin sebeplerinden değildir?
a)Baharat yolunu açmak 
b)Portekizleri Hindistan’dan çıkarmak
c)Hindistan’ı ele geçirmek 
d)Bölgedeki Müslümanların Halifeden yardım istemesi
39) Aşağıdakilerden hangisi Hint Deniz seferlerinin sonuçları arasında yer almaz?
a)Yemen Aden alındı b)Kızıldeniz ve Basra  Osmanlı denetimine girdi
c)Hindistan Osmanlı hakimiyetine girdi  d)Arab yarım adası Osmanlı hakimiyetine girdi
40) Osmanlı devleti yükselme döneminde hangi devletle Avrupa  ve Akdeniz dışında da mücadele etmiştir?
a)Venedik    b)Portekiz   c)Macaristan   d)Avusturya
41)   -Portekizlilerin ordu ve donanması imha edildi
          -Fas Osmanlı himayesine girdi
Yukarıdaki gelişmeler hangi savaşın sonuçlarındandır?
a)Hint Deniz seferleri  b)Vadi-üs Seyl savaşı 
c)Preveze   d)İnebahtı
42) Aşağıdaki denizcilerden hangisi, Kanuni döneminde düzenlenen Hint denizi seferlerine katılmamıştır?
a)Murat Reis                  b) Piri Reis 
c)Seydi Ali Reis   d) Turgut Reis
43) Kanuni devrinde yapılan Hint Deniz Seferleri'nin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi¬dir?
A) Coğrafî Keşifler'den yararlanmak
B) Hint   Okyanusu'ndaki   Portekiz   faaliyetlerine son vererek, Akdeniz ticaretini canlandırmak
C) Kızıldeniz'i ele geçirmek
D) Osmanlı donanmasının okyanuslardaki etkisi¬ni artırmak
44) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni zamanında Hindistan'a deniz seferi yapmıştır?
A)   Barbaros Hayrettin Paşa    B)   Turgut Reis
C)   Seydi Ali Reis                    D)    Uluç Ali reis
45) Yükselme Dönemi'nde, Hint Ticaret Yolları üzerindeki denetimi sürdürmek amacıyla Kanuni devrinde Hindistan'a deniz seferleri düzenlenmiştir.
Bu dönemde Osmanlı Devleti, Hint Okyanusu'nda aşağıdaki devletlerden hangisiyle deniz savaşları yapmıştır?
A) Venedik B) Fransa C) Ceneviz          D) Portekiz
46) Osmanlıların  Hint  seferlerinde  başarıya ulaşamamalarının temel nedeni hangisidir?
A) Osmanlıların Avrupa'da aynı tarihlerde savaş yapmaları,  batıdaki savaşları daha kârlı görmeleri
B) Osmanlıların Arap ve Hint halkına kötü davranmaları
C) Osmanlıların Hindistan'ın gelecekteki ekonomik durumunu değerlendirememeleri
D) Portekizlilerin üstün silâh ve donanmaya sahip olmaları

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !