osmanlı devleti ile ilgili test soruları

5.   Osmanlı Devleti ………..yılında Osman Bey tarafından …………..ve çevresinde kuruldu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)1923 Ankara   b)1299 Söğüt      c)1920 Ankara    d)1919 Samsun
OSMANLI TARİHİ KURULUŞ DÖNEMİ TEST - I

1.Osman Bey zamanında fetih hareketleri aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde yoğunlaşmıştır?
A) Anadolu Beylikleri B) Bizans
C) Balkanlar D) Ege adaları
(1995-DPY-A)
2.Orhan Bey döneminde iik düzenli ordu birliklerinin kurulması, idare ve siyasi alanda kurumlaşmaya gidilmesi, Osmanlı Devteti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini göstermektedir?
A) Aşiret toplumundan devlet hayatına geçildiğini
B) Dine bağlı bir devlet kurulduğunu
C) Anadolu Türk birliğinin sağlandığını
D) Devletin dini yasalarla idare edildiğini
3. Orhan Bey dönemi ne ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli askeri birliklerin kurulması
B) Divan teşkilâtının kurulması
C) Marmara kıyılarının ele geçirilmesi
D) Edirne'nin başkent olması
(1998 - KML)
4. Kuruluş Dönemi'nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı (birleşik) orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
A) istanbul Boğazı'nı ele geçirmek
B) Akdeniz'deki Osmanlı egemenliğine son vermek
C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
D) Türkleri Balkanlardan çıkartmak
(1995 - FUAÖL)
5. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Bizans ve Balkanlar üzerine gitmelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) Bizans'ta siyasi durumun karışık olması
B) Balkanlarda güçlü bir devletin bulunmaması
C) Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışması
D) Anadolu Beyliklerinin Osmanlı'dan güçlü olması
6. Osmanlılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinde, satın almak suretiyle toprak kazanmıştır?
A) Karamanoğullan'ndan
B) Hamitoğullan'ndan
C) İsfendiyaroğullan'ndan
D) Saruhanoğullan'ndan
(1997-FL)
7. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk Birliğini sağlamak için yapılan mücadelelerden biri değildir?
A) Karesioğullarmm alınması
B) Çimpe Kalesi'nin alınması
C) Germiyanoğulları ile akrabalık kurulması
D) Hamitoğullarmın alınması
8. Aşağıdakiierden hangisi Türklerin Balkanlardan kolay kolay atılamaycağım gösteren savaşlardan biri değildir?
A) Maltepe Savaşı
B) Sırpsındığı Savaşı
C) l. Kosova Savaşı
D) l!. Kosova Savaşı
9. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde sadece Bizanslılarla yaptıkları savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A) Ankara -1. Kosova
B) Niğbolu - Koyunhisar
C) Maltepe -II. Kosova
D) Koyunhisar - Maltepe
10. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
A) l. Kosova   B) Varna
C) Niğbolu     D) II. Kosova
(1998-DPY)
11. Yıldırım Bayezit, istanbul'un fethine hazırlık olarak aşağıdakilerden hangisine daha çok önem vermiştir?
A) Boğazlarda Türk denetimini arttırmak
B) Bizans'ta iç karışıklıklar çıkarmak
C) Anadolu'yu tehdit eden Timur'a karşı önlem almak
D) Anadolu Türk beyliklerini kendine bağlamak
12. Anadolu Beyliklerini Osmanlı yönetimine bağlıyarak Anadolu Türk Birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Osman Bey
B) Yıldırım Bayezit
C) l. Murat
D) II. Murat
13. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?
A) Niğbolu Savaşı
B) l. Kosova Savaşı
C) Ankara Savaşı
D) Varna Savaşı
14. l. Bulgar krallığına son verilmesi II. Anadolu Hisarfmn yaptırılması
Yukarıda verilenler aşağıdakiierden hangisin gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Balkanlarda güvenliği sağlamak
B) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek
C) Bizans'a gelebilecek yardımları önlemek
D) Karamanoğuliarı Beyiiği'ni ortadan kaldırmak
15. Fetret Devri*ni sona erdiren, Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakiierden hangisidir?
A) i. Murat
B) II. Murat
C) I. Mehmet
D) Fatih Sultan Mehmet
16. l. Düzmece Mustafa İsyam'nın bastırılması
II. Şeyh Bedrettin isyanı'mn bastırılması
III. Fetret Devrine son verilmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde görülmüştür?
A) Yıldırım Bayezit
B) l. Murat
C) l. Mehmet
D) II. Murat

17. Osmanlılarda flk deniz savaşı hangi padişah döneminde olmuştur?
A) l. Murat
B) Yıldırım Bayezit
C) l. Mehmet
D) II. Murat
18. Edime - Segedin Antlaşması, aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında imzalanmıştır?
A) Yıldırım Bayezit
B) I. Mehmet
C) I. Murat
D) II. Murat
19. Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma ümidi, aşağıdakiierden hangisinin sonucunda tamamen ortadan kalkmıştır?
A) l. Kosova
B) II. Kosova
C) Niğbolu
D) Varna
20. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
A) Otlukbeli Savaşı
B) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
C) İznik ve İzmit'in alınması
D) İlk defa Rumeli'ye geçilmesi

21- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu Yükselme döneminde  gerçekleşen bir olay değildir?
A)   Karadeniz ve Akdeniz’in bu dönemde Türk gölü haline getirilmesi
B)   İlk kez başka devletlere ticari ayrıcalıklar tanınması
C)   Osmanlıların ilk kez Avrupa’ya geçmesi
D)   Halifelik ünvanının alınması ile İmparatorluğun  teokratik bir özellik kazanması
22- Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisi Osmanlı Devleti açısından olumlu bir şekilde sonuçlanmamıştır?
A)   Preveze Deniz Savaşı
B)   Mohaç Savaşı
C)   I. Viyana Kuşatması
D)   Rodos seferi
23-I.Ahmed döneminde ,şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmeleri uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerin hangisidir?
A-Mali yetersizlikler.
B-Taht kavgalarına son vermek.
C-Ülkedeki iç isyanlara son vermek.
D-Şehzadelerin gittikleri sancaklarda bağımsızlıklarını ilan etmeleri.
24-II. Viyana kuşatmasından sonra Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturduğu Kutsal İttifak’ta aşağıdaki devletlerin hangisi yoktur?
A-Avusturya. B-Lehistan. C-Rusya. D-İngiltere.
25)Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
a)Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı   
b)Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?
c)Anadolu hisarının  karşısına  Rumeli  hisarı  yaptırıldı
d)Coğrafi  keşiflerin  başlamasında  etkili  oldu
26.Aşağıdaki yerlerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilmiştir?
a)Mora                   b)Sırbistan               c)Rodos                    d)Mısır
27.osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
a)   Kasr-ı Şirin Antlaşması
b)   Ferhat Paşa Antlaşması
c)   Nasuh Paşa Antlaşması
d)   Amasya Antlaşması
28.Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
a)   Prut Antlaşması
b)   Küçük Kaynarca Antlaşması
c)   İstanbul Antlaşması
d)   Berlin Antlaşması
29.Osmalı Devletinin Avrupa’daki üstünlüğü hangi antlaşma ile sona ermiştir?
a)   Küçük Kaynarca Antlaşması
b)   Karlofça Antlaşması
c)   Zitvatorok Antlaşması
d)   Prut Antlaşması
30.I. Zitvatoruk Antlaşması
  II.Vasvar Antlaşması
 III.Kasr-ı Şirin Antlaşması
 IV.Hotin Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmalardan hangisi Avusturya ile imzalanmıştır?
a)I ve II              c)III ve IV
b)II ve IV          d)II ve III
31.Aşağıda verilenlerden hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti büyük toprak kaybına uğramıştır?
a)Osmanlı- İran savaşları
b)Yeniçeri isyanı
c)II. Viyana Kuşatması
d)Osmanlı-Lehistan savaşları
32.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ nin duraklamasının iç nedenlerinden biri değildir?
a)Yargı sisteminin bozulması
b)İç isyanların yaygınlaşması
c)Sınırların güçlü ülkelere ulaşması
d)Para ayarının düşmesi
33.*Kırım bağımsız olmuştur
   *Rusya elçi bulundurma hakkını elde etmiştir
   *Osmanlı Devleti kapitülasyon vermiştir
Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Pasarofça Antlaşması
b)Küçük Kaynarca Antlaşması
c)Prut Antlaşması
d)Belgrat Antlaşması
34-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un alınışında etkili olmamıştır?
    A)Bizanslıların sur kapılarını açık bırakmaları
    B)Rumeli Hisarının yaptırılışı
    C)Silivri ve Vize kalelerinin alınması
    D)Gemilerin karadan yürütülmesi

35-Hangi olay sonucunda  Akdeniz Türk gölü olmuştur?
    A)İnebahtı deniz savaşı   B)Mohaç savaşı C)Preveze deniz savaşı  D)Çaldıran savaşı
36-Osmanlıların Kanuni devrinde Avusturya üzerinde sağladığı siyasi üstünlük aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle sona ermiştir?
   A)Vasvar  B)Karlofça  C)Zitvatoruk   D)Pasarofça
37-Osmanlı Devletinde bir takım şartlar ileri sürerek sadrazam olan devlet adamı kimdir?
    A)Köprülü Mehmet Paşa                     B)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
    C)Amcazade Hüseyin Paşa                  C)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
38—İçki yasağı koydu
      -Maliyeyi düzeltmeye çalıştı
     -Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalıştı
     -Yeniçeriler tarafından öldürüldü
Yukarıda sayılan olaylar hangi Padişah  zamanında yapıldı?
  A)II.Murat    B)II.Osman      C)III.Selim      D)IV.Murat

39-Osmanlı Devletinde duraklamanın belirtileri en fazla aşağıdakilerden hangisinde
   hissedilmiştir ?
    a ) Ordunun savaş gücünde                      b ) Güzel sanatlarda
    c ) İmar ve bayındırlık faaliyetlerinde     d ) Şehirleşmede
40-Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı şehzadelerinin devlet işlerinde tecrübe kazanmaları 
   amaçlanmıştır ?
    a ) Atabeylerin eğitim vermesi                  b ) Sancaklarda valilik yapmaları
    c ) Kafes usulü uygulanması                     d ) Enderun ( saray okulu ) eğitimi
41)Osmanlı Devletinin Baharat Yolunu ele geçirmesi aşağıdakilerden hangisine son vermesi ile olmuştur?
A)Bizans   B)Memlük   C)Safevi   D)Akkoyunlu
42)Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde 1533 de Avusturya ile yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya yıllık vergi ödeme yükümlülüğü altına girmiş protokol gereği Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
Buna göre ulaşılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiştir.
B)Avusturya karşısında ekonomik, siyasi üstünlük sağlanmıştır.
C)Ticaret yollarının denetimi Osmanlının eline geçmiştir.
D)Avusturyanın kapütülasyonlardan yararlanması sağlanmıştır.
43-  Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği Rumeli’deki topraklara Türkmenleri yerleştirmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İleride yapılacak fetihler için hazırlık     yapmak     
B) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
C)   C)Buraların Türkleşmesini sağlamak                       
D)   D)Balkanlara fetihler yapmak için
44-Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde İstanbul ‘un Fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?
a) Edirne de dönemin en büyük topları döktürülmüştür.
b) 400 parçalık donanma oluşturulmuştur.
c)Boğazları kontrol altına almak amacıyla Anadolu Hisarı yaptırılmıştır.
d) Avrupa devletlerinin yardımını engellemek amacıyla Balkanlara kuvvet gönderilmiştir.

45) I-Karadenizin bir Türk gölü haline gelmesi
II-İpek yolunun Osmanlı devletinin kontrolüne girmesi
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır?
a)İstanbul’ un fethinin      B)Kırımın fethinin   
C)Trabzonun fethinin      D)Mora Yarımadasının fetihinin
46-Aşağıdaki fethedilen yerlerden hangisinin Osmanlı Devleti’ne ticari açıdan fazla çıkar sağladığı söylenemez?
a-Kırım          c-İstanbul
b-Sırbistan         d-Kıbrıs
47-)Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devlet-lerden hangisine ayrıcalıklar vermiştir? 
a-)Venedik                      b-)İngiltere                      c-)Rusya                       d-)Fransa
48-)İstanbul’un fethi dünya tarihi açısında değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a-)Derebeylik sisteminin yıkılışı hızlandı            b-)Osmanlı Devleti İmparatorluğa dönüştü
c-)İtalya’da Rönesans’ın başlamasına etki etti    d-)Ortaçağı sona erdirmesi
49)Yükselme döneminde
-Fatih Sultan Mehmet Kıırımı alarak İpek yolunu ele geçirmiştir.
-Kanuni, Hint Deniz seferlerinde Portekizlilerle savaşmıştır.
Buna göre Osmanlı Devletinin genel politikasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
A)Fetih politikası sürdürülmüştür.
B)Deniz aşırı seferler yapılmıştır.
c)Sınır komşularının dışında da savaşılmıştır.
D)Baharat Yolu ele geçirilmiştir.
50-Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ve Müslüman halkı yerleştirmiş, fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü  davranmıştır.
   Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ortodoksları,Katoliklere karşı desteklemek.
B)Fethedilen yerlerdeki Türk nüfusunu artırarak Balkanlara yerleşmek.
C)Tekfurları Bizans’a karşı ayaklandırmak.
D)Devletin çok uluslu hale gelmesini sağlamak.   
51-Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Macaristan Osmanlı ülkesine katılarak
Beylerbeylik haline getirilmiştir?
A)Mohaç Savaşı
B)1.Viyana Kuşatması
C)Otlukbeli Savaşı
D)Ridaniye Savaşı
52-Aşağıdaki bölgelerden hangisinin fethedilmesiyle Karadeniz Osmanlı gölü haline gelmiştir?
a)Kırım               b) Amasra                 c)Trabzon               d)Sinop
53-Aşağıdakilerden hangisi Mısır Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?
A-    Baharat yolunun Osmanlıların eline geçmesi
B-    Halifeliğin Osmanlılara geçmesi
C-    Suriye,Filistin ve Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması
D-    Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı egemenliğine geçmesi
54)Duraklama Döneminde Osmanlı ekonomisinin giderek bozulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenlerden değildir?
A)Savaşların uzun sürmesi
B)Sarayın lüks ve israf içinde olması
C)sık sık padişah değişmesi ve ödenen cülus bahşişlerinin artması
D)Vergi gelirlerinin artması
55)Duraklama Döneminde Osmanlı orduları genellikle savaşlarda başarısız olmuştur. Bu bilgiye göre;
I.Osmanlı ordusu eski gücünü kaybetmiştir.
II.Düşman devletler ordularını güçlendirmişlerdir.
III.Osmanlı orduları hiç savaş kazanamamıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I   B)I ve II   C)Yalnız II   D)Yalnız III
56)Osmanlı  devletinde  Divan-ı  Hümayun-u kuran ve kaldıran padişahlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)Osman Bey-II Mahmut
B)Orhan Bey-II Abdülhamit
c)I.Murat-I.Abdülmecit
d)Orhan Bey –II Mahmut
57-Kıbrıs Adası’nın Lala Mustafa Paşa tarafından fethi,aşağıdaki savaşlardan hangisine sebep olmuştur?
a)Preveze Deniz Savaşı                                      b)İnebahtı Deniz Savaşı     
c)Hint Deniz Savaşları                                       d)Mohaç Meydan savaşı
58-Osmanlı Devletinde duraklamanın belirtileri en fazla aşağıdakilerden hangisinde
   hissedilmiştir ?
    a ) Ordunun savaş gücünde                      b ) Güzel sanatlarda
    c ) İmar ve bayındırlık faaliyetlerinde     d ) Şehirleşmede

Soru 59. 17. yy da Osmanlı padişahları ve devlet adamları ayaklanmaları bastırmak ve düzeni sağlamak için yaptıkları yeniliklerde nasıl bir yönteme başvurmuşlardır?
A)   Baskı ve şiddete
B)   Yenilikleri halka benimsetme
C)   Sorunların sebebini araştırma
D)   Halkın desteğini alma
Soru 60. Osmanlı Devleti 17.yy dan itibaren Duraklama dönemine girdi.Aşağıdakilerden hangisi bunun dış nedenlerinden biri değildir?
A)   Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi
B)   İmparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması
C)   Tımar sisteminin iyi yönetilememesi
D)   İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesi
Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde duraklamaya neden olan iç nedenlerden değildir?
A)   Ordunun bozulması
B)   Coğrafi keşifler
C)   Maliyenin bozulması
D)   Bilim ve teknikte gelişme sağlanamaması
Soru 62. 17. yy da ıslahat hareketlerini gerçekleştirenlerden biri de Tarhuncu Ahmet Paşa’dır. Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahat hareketlerinde bulunmuştur?
A)  Eğitim      B)  Maliye
C)  Askeriye      D)  Hukuk
Soru 63. Duraklama devri, hangi olayla başlar, hangi olayla biter?
A)   Karlofça Antlaşması-Yaş Antlaşması
B)   Sokullu’nun ölümü- Karlofça Antlaşması
C)   Zitvatoruk Antlaşması- Karlofça Antlaşması
D)   Zitvatoruk Antlaşması- Girit Adası’nın alınması
Soru 64. Osmanlı Devleti’nde orduda ıslahat yapılması düşüncesi ilk defa hangi sefer sırasında ortaya çıktı?
 A)  Hatin      B)  Avusturya
C)  Haçova      D)  Macaristan
Soru 65. Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kaybettiği ilk antlaşma hangisidir?
A)  Karlofça      B)  Zitvatoruk
C)  Yaş      D)  Bucaş
Soru 66. Aşağıdaki padişahlardan hangisi, yeniçeri ocağını ilk defa kaldırmayı düşündüğü için öldürülmüştür?
A)  IV. Murat      B)  IV. Mehmet
C)  Genç Osman                D)  III. Murat
Soru 67. Islahatçı padişahlardan IV. Murat, devlet adamlarından alınması gereken önlemlerle ilgili raporlar istedi. IV. Murat bu davranışıyla neyi amaçlamış olabilir?
A)   Halkın yenilikleri kolay benimsemesi
B)   Devleti Avrupa’ya yakınlaştırmak istemesi
C)   Sorunlara çözüm bulmak istemesi
D)   Ülke yönetimini tek elde toplamak istemesi
Soru 68. 18.yy da Osmanlı Devleti’nin izlediği politika aşağıdakilerden hangi şekilde olmuştur?
A)   Barışçı bir politikayla elde bulunan toprakları korumak
B)   Sınırları daraltarak egemenliği güçlendirmek 
C)   Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları’yla kaybettiği yerleri geri almak
D)   Avrupa ile barışı sağlayarak doğuda İran topraklarını ele geçirmek
Soru 69. 18.yy ıslahat hareketlerini 17.yy ıslahat hareketlerinden ayıran en önemli özellik hangisidir?
A)   Hukuk alanında yapılanmaları
B)   Kanuni devrinin örnek alınması
C)   Avrupa’nın örnek alınması
D)   Askeri alanda yapılması
Soru 70.  —Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’ndan sonra Rusya ile imzalanan maddeleri en ağır ikinci antlaşmadır.
                —Çeşme baskınından sonra imzalanmıştır.
                —Rusya Osmanlı yönetimindeki Ortodoksların haklarını koruyabilecekti.
                Yukarıda bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İstanbul Antlaşması
B)   Küçük Kaynarca Antlaşması
C)   Edirne Antlaşması
D)   Ziştovi Antlaşması
Soru 71. Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan;
               —İlk Antlaşmadır.
               —Bugünkü sınırımızı çizen Antlaşmadır.
               Yukarıda adı geçen antlaşmalar hangileridir?
A)  İstanbul-Kars   B)  Amasya-Kasr-ı Şirin
C)  İstanbul-Amasya   D)  Kasr-ı Şirin- İstanbul
Soru 72. III.Selimden itibaren bazı batı devletlerinde elçilikler açılmaya başlanması, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A)   Avrupa’daki gelişmelerin izlenmesinin önemsenmeye başlandığını
B)   Avrupalılaşma düşüncesinin benimsendiğini
C)   Avrupa üzerinde siyasi baskı kurulmaya çalışıldığını
D)   Avrupa’daki devletlerle askeri ittifaklar kurulmaya çalışıldığını


Soru 73. 1739 yılında imzalanan Belgrat Antlaşması sırasında kendi çıkarlarını düşünen Fransa, Avusturya ve Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer almıştı.
               Bu tutumu sonrasında Fransa, Osmanlı Devleti’nden aşağıdaki çıkarlardan hangisini elde etmiştir?
A)   Akdeniz’de siyasi üstünlüğü ele geçirmiştir.
B)   Boğazlardan serbestçe donanmasını geçirme hakkını elde etmiştir.
C)   Kapitülasyonları sürekli olarak kullanma hakkını elde etmiştir.
D)   Suriye’yi bir üs olarak kullanmıştır.
Soru 74.  III.Selim’in yaptığı ıslahatların amacı nedir?
A)   Devleti güçlendirmek
B)   Yeni topraklar kazanmak
C)   Gayri Müslimlere yeni haklar vermek
D)    Kapitülasyonları kaldırmak
Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde görülen yenilik hareketlerine devamlı karşı çıkmıştır?
A)   Tüccâr ve sanatkârlar
B)   Kapıkulu askerleri
C)   Türkmen aşiretleri
D)   Azınlıklar
Soru 76. Osmanlı tarihi açısından önemli bir dönem olan Lâle Devri’nin padişahı ve bu devire yön veren sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?
A)   II.Mahmut-Alemdar Mustafa Paşa
B)   IV.Mehmet-Baltacı Mehmet Paşa
C)   III.Ahmet-Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
D)   III.Mustafa- Koca Ragıp Paşa
Soru 77. Lâle Devri’nde,

           —İlk matbaanın kurulması
           —Kâğıt fabrikasının açılması
           —Yabancı yayınların çevrilmesi
gibi bazı yenilikler yapılmıştır. Bu yeniliklerin, toplumsal yaşama daha çok hangi katkıyı getirmek için yapıldığı söylenebilir?
A)   Ticareti canlandırmak
B)   Siyasi yapıyı değiştirmek
C)   Düşünceyi geliştirmek
D)   Teknolojiyi yaygınlaştırmak
Soru 78. Lâle Devri’nde özellikle yerli malı kullanımı tavsiye edildi. Hatta II.Mahmut döneminde yabancı kumaştan malların kullanımı yasaklandı.
               Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini geliştirmeye yöneliktir?
A)   Gümrük gelirlerini arttırmayı
B)   Yerli üretimin kalitesini yükseltmeye
C)   Yerli sanayiyi kurmaya ve geliştirmeye
D)   Kapitülasyonları kaldırmaya
Soru 79. Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’deki egemenliğini son kez belgeleyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Yaş      B)  Prut
C)  Karlofça      D)  Belgrat
Soru 80. ―Kanuni Devri’nden beri devam eden Osmanlı-Avusturya Savaşları kesin olarak sona erdi.
―Osmanlı Devleti, 1699 Karlofça Antlaşması’yla Venedik’e bıraktığı Mora Yarımadası’nı geri aldı.
 Adı geçen antlaşma hangisidir?
A)  Pasarofça      B)  Prut
C)  Belgrat      D)  Yaş
Soru 81. Aşağıdaki ıslahatların hangisi III.Selim döneminde yapılmamıştır?
A)   Bazı Avrupa başkentlerinde sürekli elçilikler  kurulması
B)   Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
C)   Nizam-ı Cedit denilen yeni bir ordu kurulması
D)   İrad-ı Cedit adıyla yeni bir hazine oluşturulması

82.   Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferinin sonunda;
1.   Suriye,Hicaz ve Mısır Osmanlı Devletine bağlandı.
2.   Halifelik Osmanlının eline geçti.
3.   Baharat yolu Osmanlının eline geçti.
4.   Venedikliler, Kıbrıs adası için Memluklara ödedikleri vergiyi bundan sonra Osmanlılara ödemeye başladılar.Yukarıdakilerden hangisi Osmanlılara ekonomik fayda sağladığı söylenemez?
       a) 1           b) 2           c)3            d)4
83.   Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli   arasındaki toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
a)Kırım’ın alınmasıyla.
b)İstanbul’un fethiyle.
c)Preveze Zaferiyle.
d)Rumeli’ye geçilmesiyle.
84.   Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde görülen bir gelişme değildir?
a)Akdeniz de üstünlük kurulması.
b)Baharat yolu için Portekizlilerle savaşılması.
c)İran’la ilk resmi antlaşmanın yapılması.
d)Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.
85. Aşağıdakilerden hangisi , Osmanlıların Kıbrıs’ı kuşatıp fethetmelerinin stratejik nedenlerinden değildir?
a)Doğu Akdeniz de Osmanlı hakimiyetine kesinlik getirmek.
b)Venediklilerin adayı üs olarak kullanmaları ve Türk gemilerine saldırmaları.
c)Suriye , Mısır ve Anadolu arasındaki ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması.
d)Kıbrıs’taki tarım potansiyelinin yüksek olası.
86. Yavuz Sultan Selim’in  Mısır seferi Osmanlı Devleti Açısından önemli sonuçlar doğurmuş-
tur.
Bu sonuçlardan hangisinin İlam dünyasında Osmanlı Devleti’nin etkinliğini artırdığı söylenebilir?
a)Elde edilen ganimetlerle Osmanlı devletinin zenginleşmesi.
b)Baharat Yolunun  Osmanlının eline geçmesi.
c)Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.
d)Sınırların genişletilmesi.
87-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un alınışında etkili olmamıştır?
    A)Bizanslıların sur kapılarını açık bırakmaları
    B)Rumeli Hisarının yaptırılışı
    C)Silivri ve Vize kalelerinin alınması
    D)Gemilerin karadan yürütülmesi
88-Hangi olay sonucunda  Akdeniz Türk gölü olmuştur?
    A)İnebahtı deniz savaşı   B)Mohaç savaşı C)Preveze deniz savaşı  D)Çaldıran savaşı
89-Osmanlıların Kanuni devrinde Avusturya üzerinde sağladığı siyasi üstünlük aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle sona ermiştir?
   A)Vasvar  B)Karlofça  C)Zitvatoruk   D)Pasarofça
90.Ankara  Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi , Bizans İmparatorluğu  için olumlu bir gelişme sağlamaz ?
A)Anadolu Türk birliğinin bozulması
B)Osmanlı Devleti ‘nin   dağılma tehlikesi  geçirmesi.
C)Bizans’ın Timur’a  yıllık vergi  ödemeyi kabul  etmesi .
D)Osmanlılarda  fetret döneminin başlaması
91.Osmanlı  Devleti  Kuruluş  döneminde  görülen  aşağıdaki  gelişmelerden  hangisi  devletin kurumlaşması çalışmalarında  örnek  olarak gösterilemez?
A)Divan teşkilatını kurulması
B)Tımar  döneminin  düzenlenmesi  
C)İznik  ve Bursa ‘  da ilk Osmanlı medreselerinin açılması
D)Çimpe Kalesi ‘nin alınarak Rumeli ‘ye geçilmesi.
92. Osmanlı Kuruluş Döneminde doğudan gelen büyük Türkmen kitlelerini Rumeli’ye geçirerek bu bölgede yerleşmesini sağlamasının doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’da Türk birliğinin sağlanması gerçekleşmiştir.
B) Bizansın fethi kolaylaşmıştır.
C) Rumeli’nin Türkleştirilmesi sağlanmıştır.
D) Osmanlı Devleti bölgede devşirme sistemini uygulamıştır.
E) Timur’un Anadolu’ya saldırmasına neden olmuştur.
93. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin;
- Karesibeyliğinden Balıkesir ve çevresini
- Germiyanoğullarından Kütahyaıı,
- Ahilerden Ankara ve Çankıryı alması, aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Rumeli’ye geçişi kolaylaştırmaya
B) Devleti imparatorluk haline getirmeye
C) Anadolu’da siyasal birliği kurmaya
D) Taht kavgalarını önlemeye
E) Islöm Dünyasına kendisini kabul ettirmeye
94. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osman Bey döneminde ilk Osmanlı parasının bastırılmasını kolaylaştırmıştır?
A) Anadolu’daki Moğol hakimiyetinin zayıflaması
B) Moğol istilası sonrasında ticaret hayatının sönmesi
C) Anadolu’da beylikler döneminin başlaması
D) Anadolu Selçuklularının merkezi otoritesini kaybetmesi
E) Bizans’a ait toprakları ele geçirmesi
95. Osmanlı Beyllğl’nin Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerin en küçüğü olmasına rağmen, kısa sürede büyüyerek önce devlet, sonra da imparatorluğa dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Moğolların yardımından yararlanması
B) Bizans’ın eski gücünde olmaması
C) Balkan ların siyasal birlikten yoksun oluşu
D) Bulunduğu bölgenin coğraff konumunun etkisi
E) Türk beylikleriyle mücadeleden çok, “cihad” yapmaya ağırlık vermesi
96. Osmanlı Kuruluş Devri’nde,
• Yeniçeri Ocağının kurulması
• Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
• Haçlı zihniyetinin canlanması
görülen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin sonucu gerçekleştiği söylenebilir?
A) Anadolu Beyliklerinin hakimiyet altına alınması
B) Devletin merkezi otoritesinin güçlenmesi
C) Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesi
D) Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması
E) Osmanlının bölge ticaretini ele geçirmesi
97. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde;
1. Hamidoğullarından para ile toprak satın alınması
Il. Germiyanoğulları’ndan çeyiz olarak Kütahya ve çevresinin alınması
98. Taht kavgalarından yararlanılarak Karesioğulları Beyliği’nin topraklarına el konulması
Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılarnaz?
A) Sınırlarını genişlettiklerine
B) Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmaya çalıştıklarına
C) Sınırlarını genişletmek için değişik yöntemler uyguladıklarına
D) Karesioğulları’nın Osmanlı egemenliğini kabul ettiğine
E) Anadolu Selçuklu Devleti ile politik ilişkilerini sürdürdüklerine
99-. XIll. Yüzyıl’da doğudan gelen Moğol - t Ihanlı baskısı nedeniyle Anadolu’daki Türk toplumu batı bölgelerine
yönelmiş, böylece bölgedeki Bizans etkisi zayıflamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etldll olmuştur?
A) Osmanlı Devleti’nin kurulup, gelişmesinde
Anadolu’da Türk siyasal birliğinin kurulmasında
C) Anadolu Selçuklarının gücünü artırmasında
D) Bizans’ın askere ve siyasf gücünü korumasında
E) Türklerin Rumeli’ye geçmesinde
100. Orhan Bey döneminde eli kalem tutan, yazışmaları yürütebilecek kişilerin önemi artmaya başladı ve bunlar önemli görevlere getirildiler. Bu kişiler daha sonra vezir adını almaya başladılar.
Kuruluş döneminde gerçekleşen bir anlamda siyasi bir reform sayılan bu uygulamanın siyasi yapılanmada aşağıdakllerden hangisinirı gerçeldeşmesinin öncüsü olmuştur
A) Beylikten, devlete geçişin ilk önemli aşaması gerçekleştirildi.
B) Eğitim ve öğretime önem verilmeye başlandı.
C) Devlet memurluğu sistemi yaygınlaşmaya başladı.
D) Din adamlarının devlet içindeki otoritesi arttı.
E) Devletin yargı sisteminin altyapısı oluşturuldu.
101. Kuruluş DönemI’nde Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda sınırlarının genlşlemeslne paralel olarak
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez?
A) Devletin çok uluslu bir yapı kazanması
B) Vergi gelirlerinin artması
C) Farklı kültürler ile karşılaşılması
D) Fethedilen yerlerde din birliğinin sağlanması
E) Devlet teşkilatlanmasında yeni kurumlara ihtiyaç
102. Kuruluş Dönemi’nde;
- Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi’den aldığı aşireti bir uç beyliği haline getirmiştir.
- Orhan Bey, babasından devraldığı uçbeyliğini devlet statüsüne ulaştırmıştır.
- 1. Murad ise; babası Orhan Bey’den devraldığı devleti küçük bir imparatorluğa dönüştürmüştür.
Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hanglsine ulaşılamaz?
A) Kuruluş Dönemi’nde yöneticilerin yetenekleri ön plana çıkmıştır.
B) 1. Murad, devleti önceki hükümdarlardan daha güçlü hale getirmiştir.
C) Osmanlı Beyliği sürekli gelişim halinde olmuştur.
D) Denizlerde egemenlik Kuruluş Döneminde başlamıştır.
E) Sınırlar genişledikçe, devletin siyasi teşkilatı da gelişmiştir.
103. Aşağıdakilerden hangisi 1. Murat Dönemi’nde uygulanan devşirme sisteminin Balkanlar’ın Türkleştirilmesl
amacıyla uygulanmadjğının bir kanıtı olabilir?
A) Anadolu’da da bu sistemin uygulanması
Devşirmelerin yerleşik alanlardan seçilmesi
C) Düzenli ordu kurmak amacıyla oluşturulması
D) Balkanlarda fethedilen topraklarda uygulanması
E) Devşirmenin küçük yaşlarda yapılması
104. Osmanlıların Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’dan getirdiği büyük Türlcmen kitlelerini Rumell’de fethettiğl topraklara iskan etmesi, aşağıdakilerden hangisini daha da kolaylaştırmıştu’?
A) Bizansın yıkılmasını
B) Yaya ve müsellem ordusunun kurulmasını
0) Anadolu’da Osmanlıların egemen olmasını
D) Balkanların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını
E) Balkanlardaki Bizans tekfurlarının etkisinin kırılmasını
105. Anadolu beylikleri içerisinde Karamanoğulları en güçlü olanıydı. Bu beylik kendisini Anadolu Selçuklu Devletinin varisi sayıyor ve diğer Türk beyliklerine karşı politikalarını ona göre belirliyordu. Amacı Anadolu’da Türk siyasal birliğini yeniden kurmaktı. Böyle hareket eden daha birçok beylik vardır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki hangi yargıya ulasılamaz?
A) Anadolu Türk beylikleri siyasal mücadale içindedir.
B)Anadolu’da Türk siyasal birliği bozulmuştur.
C)Karamanoğulları Anadolu’ya egemen olmak istemiştir.
D) Karamanoğullan Selçukluların mirasını sahiplenmiştir.
E) Türk siyasal birliğinin kurulmasında Türk beylikleri Karamanoğullarıyla ortak hareket etmiştir.
106. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde
• Osman Bey başkenti Söğüt’ten Bilecik’e taşıdı.
• Orhan Bey başkenti Bilecik’ten Bursa’ya taşıdı.
• 1. Murat başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.
gerçekleşen başkent değişikliklerinin temel aerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi
B) Fetihlerin daha kolay gerçekleştirilmek istenmesi
C) Devletin merkezi otoritesinin güçlendirilmesinin amaçlanması
D) Fethedilen yerlerin Türkleştirilmek istenmesi
E) Devlet teşkilatlanmasının tamamlanmak istenmesi
107. Fetret Devri’ni sona erdiren Çelebi Mehmet’in öncelikle Anadolu’daki Türk siyasi birliğini yeniden kurmayı hedeflemesl Osmanlı dış politikasında aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A) Mısır’da bulunan Islam Halifesi’nden destek alınmasını
B) Balkan Devletleri’ne savaş ilan edilmesini Bizans üzerindeki baskıların artırılmasını Barış politikasının ağırlık kazanmasını
C)Bizans üzerindeki baskıların artırılması
D)Barış politikasının ağırlık kazanması
E) Türkmenlere yeni yurtlar sağlanmasını
108. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde yaşanan bazı olaylar şunlardır;
1. Ankara Savaşı’ndaki yenilgi ile Anadolu’da Türk siyasal birliğinin bozulması
Il. 1. Mehmet’in devleti toparlayarak, ikinci kurucu ünvanını alması
111. Il. Kosova Savaşı’yla Balkanlarda Türk yerleşmesinin kesinleşmesi
Bu bilgilere bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılamaz?
A) Ankara Savaşı, Osmanlıların bir süre için merkezi otoritesirıi bozmuştur.
B) Balkanlardaki Türk egemenliğinin kesinleşmesi sağlanmıştır.
C) Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da beylikler bağımsızlıklarını yeniden kazanmıştır.
D) 1. Mehmet, Osmanlı Devletini siyasal kargaşadan kurtaran hükümdardı.
E) Ankara Savaşı Osmanlı Beyliği’nin yıkılmasına neden olmuştur.
109. 1. Divan Örgütü’nün kurulması
Il. Yaya ve Müsellem adıyla düzenli orduların kurulması
111. Akçe adı ile gümüş paranın bastırılması
IV. Medreselerin kurulması
Osmanlı Devleti’nde, Orhan Bey zamanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmaya
B)Osmanlı soyunu devlet yönetiminde etkin kılmaya
C)Beylikten devlete geçiş sürecini başlatmaya
D)Devletin askeri gücünü artırmaya
E)Balkanlara geçişi kolaylaştırmaya
110. Bizans’ın merkezi gücünün zayıflamış olması
Il. Ahilerin desteğini alması
IlI. Balkanların siyasi açıdan parçalanmış olması
IV. Cihad politikasının izlenmesi
V. Moğol baskısından uzakta olmaları Osmanlı’nın küçük bir beylik iken güçlü bir devlet olmasında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dinsel niteliklidir?
A)YalnızlV B)lllveV C)llvelV
D) t ve IV E) Yalnız 1
111-• Osman Bey döneminde ilk Osmanlı parasının bastırılması
• Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem adıyla düzenli birliklerin kurulması
• 1. Murat döneminde eyalet sistemine geçilmesi
Buna göre Kuruluş Döneml’nde aşağıdakilerden hangisine öncelik verildiği söylenebilir?
A) Ekonomik yönden güçlü bir devlet yapısı oluşturmak
B) Devlet teşkilatlanmasını gerçekleştirmek
C) Genişleyen coğrafyada merkezi otoriteyi güçlendirmek
D) Balkanlarda 1 slamiyet’in yayılmasını sağlamak
E) Devletin askeri yönden güçlenmesini sağlamak
112-Yıldırım Bayezid Istanbul’u kuşattığında Anadolu’da Timur tehlikesi baş gösterince, Bizans ile bir antlaşma
yapılarak kuşatma kaldırılmıştır. Antlaşrna hükümlerine göre;
I. Istanbul’da bir cami yaptırılacaktır.
Il. Istanbul’da bir Türk mahallesi oluşturulacaktır.
III. Türklerin davalarına bakmak üzere bir kadı görevlendirilecektir.
IV. Türk tüccarlar Istanbul’a serbetçe giriş - çıkış yapacaktır.
V. Bizans her yıl Osmanlı’ya vergi ödeyecek
Bizans Imparatorluğu’nun kabul ettiği bu koşullardan hangileri Osmanlı Devleti’ne doğrudan ekonomik kazanç sağlamıştır?
A)lVveV B)lvell C)lllvelV  D)lvelV E)lveV
113-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneml’nde batı yönünde fetih siyaseti izlemesinin nedeni olarak;
1. Bizans’ın zayıflığından faydalanmak istemesi
Il. Gaza ve cihat geleneğinin sürdürülmesi
111. Doğudan gelen Türkmenlere yurt sağlama isteği
IV. Ganimet elde etme düşüncesi
V. Anadolu’da siyasi birliğin kurulmak istenmesi hangisini söylemek doğru olamaz?
A)l. B)ll. 0)111. D)lV. E)V.
114-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde, özellikle Osman ve Orhan Beyler devlet yönetiminde Şeyh Edebali’nin görüşlerinden yararlanmışlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Osmanlı Beyliği demokratik bir yapıya kavuşturulmaktadır.
B) Osmanlı devlet yönetiminde ulemanın (bilim adamının) görüşleri de etkili olmaktadır.
C) Osmanlılar Kuruluş Dönemi’nde hoşgörüye dayanan uygulama yapmamıştır.
D) Osmanlılar fethedilen yerlerin kültürlerinden yararlanarak kurallarını oluşturmuştur.
E) Osmanlı hükümdarları devlet yönetiminde mutlak egemendir.
115-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’da kurulan Türk Beyllklerinln birbirleriyle sürekli mücadele etmelerlnln sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Anadolu’da siyasi ve ekonomik düzen bozulmuştur.
B) Beyliklerin daha kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur.
C) Anadolu’da Türk birliğinin kurulması gecikmiştir.
D) Bizans’ın Anadolu’daki ömrü uzamıştır.
E) Anadolu’ya doğudan gelen Türkmen göçü durmuştur.
116-Osmanlı Devleti, Balkanlardaki fetihleri sonrasında bölge halkını müslüman yapmaktan çok, onların devlet otoritesine girmesini sağlamaya çalışmıştır.
Bu durumun Osmanlı Devletl’nde aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir?
A) Osmanlı’nın imparatorluk düzeyine yükselmesini
B) Osmanlı toplumu arasındaki kültürel bütünleşmeyi
C) Osmanlı sınırlarının genişlemesini
D) Haraç ve cizye vergilerinin artmasını .
E) Devletin teokratik özelliğini
117-Anadolu beylikleri içerisinde Karamanoğulları en güçlü olanıydı. Bu beylik kendisini Anadolu Selçuklu Devletinin varisi sayıyor ve diğer Türk beyliklerine karşı politikalarını ona göre belirliyordu. Amacı Anadolu’da Türk siyasal birliğini yeniden kurmaktı. Böyle hareket eden daha birçok beylik vardır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki hangi yargıya ulasılamaz?
A) Anadolu Türk beylikleri siyasal mücadale içindedir.
Anadolu’da Türk siyasal birliği bozulmuştur.
Karamanoğulları Anadolu’ya egemen olmak istemiştir.
D) Karamanoğullan Selçukluların mirasını sahiplenmiştir.
E) Türk siyasal birliğinin kurulmasında Türk beylikleri

118-Karamanoğullarıyla ortak hareket etmiştir.
Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde
• Osman Bey başkenti Söğüt’ten Bilecik’e taşıdı.
• Orhan Bey başkenti Bilecik’ten Bursa’ya taşıdı.
• 1. Murat başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.
gerçekleşen başkent değişikliklerinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi
B) Fetihlerin daha kolay gerçekleştirilmek istenmesi
C) Devletin merkezi otoritesinin güçlendirilmesinin amaçlanması
D) Fethedilen yerlerin Türkleştirilmek istenmesi
E) Devlet teşkilatlanmasının tamamlanmak istenmesi
119-Göçmen aileleri Anadolu’dan seçilirken, özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi tercih edilir ve bu
aileler iskan edilecek bölgelere yerleştirilirdi. Balkanlardaki Hristiyan ailelerin yerlerinin değiştirilmesinde
de aynı yöntem uygulanırdı.
Yukarıda Osmanlıların Kuruluş Döneml’nde uyguladıkları iskan politikası ile ilgili özelliklerinden blrl verilmiştir. Buna göre, Osmanlılar aşağıdakilerden han gisini amaçlamışlardır?
A) Göçmen seçilen bölgelerde huzur ve güveni sağlamayı
B) Eşitlik ve hoşgörüyü sağlamayı
c) Devlet gelirlerini artırmayı
D) Göçmen seçilen bölgelerde ekonomiyi canlandırmayı
E) Ülkedeki taht kavgalarının olumsuz etkileriniazaltmayı
120-Kuruluş Döneminde Osmanlılar Türk kıyılarında ticaret yapan Venedik ve Cenevizli tüccarlara bazı ticari kolaylıklar sağlamışlardır.
Osmanlıların böyle bir politika izlemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Avrupa’da yapılacak fetihlere ortam hazırlamak
B) Tüccarlardan alınacak vergiyle hazineyi güçlendirmek
C) Venedik ve Cenevizliler ile ortak bir politika izlemek
D) Dış ticaretten aldığı payları artırmak
E) Anadolu Beylikleri ile bu devletlerin bağlantısını kesmek

121)Kanuni Döneminde yapılan Amasya Antlaşması(1555),1577'de  bozuldu.
 Bu tarihte başlayan savaşlar aşağıdaki hangi antlaşma ile  sonuçlanmıştır?
 A)Zitvatorok Antlaşması
 B)Ferhat Paşa Antlaşması
 C)Vasvar Antlaşması
 D)Kasr-ı Şirin Antlaşması
122)Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.Bu durumu sağlayan antlaşma aşagıdakilerden hangisidir?
 A)Amasya Antlaşması
 B)Ferhat Paşa Antlaşması
 C)Kasr-ı Şirin Antlaşması
 D)Bucaş Antlaşması
123)4.Murat Döneminde İran üzerine seferler yapıldı.Bu seferler aşağıdaki hangi antlaşma ile sonuçlanmıştır?
 A)Kasr-ı Şirin Antlaşması
 B)Amasya Antlaşması
 C)Ferhat Paşa Antlaşması
 D)Karlofça Antlaşması

124)4.Murat Döneminde İran üzerine seferler yapıldı.Bu seferler sonucunda ele geçirilen yer aşagıdakilerden hangisidir?
 A)Revan
 B)Azerbaycan
 C)Horasan
 D)Bağdat
125)Bugünkü Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde çizen antlaşma aşagıdakilerden hangisidir?
 A)Amasya Antlaşması
 B)Kasr-ı Şirin Antlaşması
 C)Ferhat Paşa Antlaşması
 D)Bucaş Antlaşması
126)1596 yılında Avusturya,Haçova Meydan Savaşı'nda bozguna uğratıldı.Bu olay sonucunda imzalanan Osmamlı-Avusturya antlaşması aşagıdakilerden hangisidir?
 A)Zitvatorok Antlaşması
 B)Karlofça Antlaşması
 C)Hotin Antlaşması
 D)Bucaş Antlaşması
127)Osmanlı Devleti 17. yüzyılın sonlarına kadar aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaş yapmamıştır?
 A)Venedik
 B)Avusturya
 C)Fransa
 D)İran
128)17. yy.da Osmanlı donanmasının uzun süren kuşatmalar  sonucunda Venedik'ten aldığı ada aşagıdakilerden hangisidir?
 A)Kıbrıs
 B)Rodos
 C)Sakız
 D)Girit
129)Osmanlı sadrazamı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa,Avusturya ile yaşanan sorunları çözmek amacıyla aşğıdaki hangi kenti kuşatmıştır?
 A)Viyana
 B)Belgrat
 C)Budin
 D)Varna
130)Osmanlı tarihinde Duraklama Dönemi'ni sona erdiren antlaşma aşagıdakilerden hangisidir?
 A)Bucaş Antlaşması
 B)Karlofça Antlaşması
 C)Hotin Antlaşması
 D)Vasvar Antlaşması
131)Aşagıdakilerden hangisi,Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya'd alınan kalelerden biri değildir?
 A)Eğri
 B)Azak
 C)Estergon
 D)Kanije
132)Aşagıdakilerden hangisi,Duraklama Devri olaylarından biri değildir?
 A)Bucaş Antlaşması'nın imzalanması
 B)İkinci Viyana Kuşatması
 C)Girit Adası'nın alınması
 D)Zigeyvar Kalesi'nin kuşatılması
133)Aşagıdakilerden hangisi,Duraklama Devri'nde göreve getirilen sadrazamlardan biri değildir?
 A)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 B)Sokullu Mehmet Paşa
 C)Köprülü Mehmet Paşa
 D)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
134)Aşagıdakilerden hangisi,Duraklama Devri'nde tahta geçen padişahlardan biri değildir?
 A)2.Osman
 B)4.Murat
 C)2.Murat
 D)4.Mehmet
135)Duraklama Devrinde yeniçerilerin disipsizliği yüzünden başarısızlıkla sonuçlanan olay aşagıdakilerden hangisidir?
 A)Hotin Kalesi'nin kuşatılması
 B)Haçova Savaşı
 C)İkinci Viyana Kuşatması
 D)Girit Adası'nın Kuşatılması
136)Duraklama Devrinde,Osmanlı Devleti'nin Lehistan'la yaptığı antlaşmalar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
 A)Hotin-Bucaş
 B)Bucaş-Vasvar
 C)Hotin-Zitvatorok
 D)Bucaş-Kasr-ı Şirin
137)Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesinde birçok sebeb vardır.
 Aşagıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 A)Coğrafi Keşifler
 B)Rönesans Hareketleri
 C)Haçlı Seferleri
 D)Sömürge Hareketlerinin yaygınlaşması
138)Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'nde aşağıdaki devletlerden hangisi ile daha az ilişkisi olmuştur?
 A)İran
 B)Venedik
 C)Rusya
 D)Lehistan
139)OSmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile toprak kaybına uğramıştır.Aşağıdaki yerlerden hangisi bu antlaşma ile kaybedilmemiştir?
 A)Mora Yarımadası
 B)Dalmaçya kıyıları
 C)Podolya ile Ukrayna
 D)Kırım
140)Aşağıdaki antlaşmaların hangisi Avusturya ile imzalanmıştır?
 A)Vasvar Antlaşması
 B)Hotin Antlaşması
 C)Bucaş Antlaşması
 D)Kasr-ı Şirin Antlaşması

141)Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri ocağını kaldırarak yerine düzenli bir ordu kurmayı düşünen ilk padişahtır?
 A)3.Murat
 B)2.Osman
 C)4.Murat
 D)4.Mehmet
142)Osmanlı Devleti'nin topraklarına toprak kattığı en son antlaşma aşagıdakilerden hangisidir?
 A)Yaş Antlaşması
 B)Bucaş Antlaşması
 C)Karlofça Antlaşması
 D)Zitvatorok Antlaşması
143)Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşma hangisidir?
 A)Vasvar Antlaşması
 B)Bucaş Antlaşması
 C)Amasya Antlaşması
 D)Karlofça Antlaşması

144- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu Yükselme döneminde  gerçekleşen bir olay değildir?
A)   Karadeniz ve Akdeniz’in bu dönemde Türk gölü haline getirilmesi
B)   İlk kez başka devletlere ticari ayrıcalıklar tanınması
C)   Osmanlıların ilk kez Avrupa’ya geçmesi
D)   Halifelik ünvanının alınması ile İmparatorluğun  teokratik bir özellik kazanması
145- Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisi Osmanlı Devleti açısından olumlu bir şekilde sonuçlanmamıştır?
A)   Preveze Deniz Savaşı
B)   Mohaç Savaşı
C)   I. Viyana Kuşatması
D)   Rodos seferi
146. Akdeniz hangi savaşın sonunda bir Türk Gölü haline gelmiştir?
a-İnebahtı Savaşı     b-Rodos’un Fethi         c-Preveze Zaferi            d-Ridaniye Savaşı
147. Bugünkü Türkiye-İran sınırı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle büyük ölçüde çizilmiştir?
a-Amasya Antlaşması  b-İstanbul Antlaşması   c-Kasr-ı Şirin Antlaşması  d-Prut Savaşı
148. “Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Divan Kaldırıldı. Bakanlar Kurulu oluşturuldu.Memurlara fes giydirildi.”
Yukarıdaki yenilikler, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleştirilmiştir?
a-II. Mahmut             b-IV. Murat                    c-V. Mehmet                  d-III. Selim
149. Amasra, Trabzon hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmıştır?
 a-Fatih                         b-Yavuz                        c-Kanuni                    d-II. Murat

150. İlk Anayasa kaç yılında kabul edilmiştir?
a-1908                     b-1876                                 c-1789                            d-1856
151- I- Akdeniz limanları önemini kaybetti.
    II- Edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanında gelişmeler oldu.
    III- Avrupa’da yeni mezhepler ortaya çıktı.
   Yukarıda verilen gelişmeler Yeni Çağ’da sırasıyla hangi olayların sonucunda ortaya çıktı?
A)   Coğrafi keşifler-Rönesans-Reform
B)   Rönesans-Reform- Coğrafi keşifler
C)   Reform- Rönesans- Coğrafi keşifler
D)   Coğrafi keşifler- Reform-Rönesans
152- Aşağıdakilerden hangisi Köprülüler Dönemi’ndeki gelişmelerden değildir?
A)   Avusturya ile Vasvar Antlaşmasının yapılması
B)   Girit adasının alınması
C)   Gereksiz harcamaların kısılarak bütçe açığının kapatılması
D)   Rusya’nın büyümesi için gerekli yardımın yapılması

153-* Aşağıdakilerin hangisi, Balkan Savaşları’ndan en kârlı çıkan ülkedir?
A-Arnavutluk.        B-Yunanistan.
C-Bulgaristan.       D-Romanya.
154-* Trablusgarb ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı.
-   On İki Ada geçici olarak İtalya’ya verildi.
Yukarıdaki gelişmeler, hangi savaşın sonuçlarındandır?
A-Kırım Savaşı.        B-93 Harbi.
C-Trablusgarb Savaşı.    D-I. Balkan Savaşı.
155-  I. İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
     II. İlk resmi gazete çıkarıldı.
     III. Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu.
     IV. Kara Mühendishanesi oluşturuldu.
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi II. Mahmud döneminde olmuştur?
A-I ve II   B-I ve III   C-II ve III   D-III ve IV
156-* Karadeniz’in tarafsız hale getirilmesi,
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisinde olması.
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A-Berlin.   B-Paris.   C-Edirne.   D-Yaş.
157- Osmanlı Devleti  ile Rusya arasında 1877-78 yılları arasında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sona eren savaşın sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?
A-Prut Antlaşması.      B-Londra Antlaşması.
C-Ayastefanos Antlaşması. D-Karlofça Antlaşması.
158- Aşağıdakilerin hangisi, Balkan Savaşları sırasındaki karışıklıktan faydalanarak bağımsızlığını ilan etmiştir?
A-Arnavutluk.        B-Yunanistan.
C-Bulgaristan.       D-Romanya.
159- Aşağıdakilerin hangisi, I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan değildir?
A-Sen Jermen.       B-Triyanon.
C-Bükreş.       D-Versay.
160-Balkan Savaşlarının aşağıdaki sebeplerinden hangisi, bu savaşların başlamasında diğerlerinden daha çok etkili olmuştur?
A-Fransız İhtilâli sonucunda yayılan milliyetçilik akımı.
B-Balkan devletlerinin topraklarını genişletmek istemeleri.
C-Balkan devletlerinin ittifak kurmaları.
D-Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Balkan devletlerini kışkırtmaları.

161.Yeni Çağ  Avrupa’sında aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın ekonomik olarak güçlenmesine ve sömürgecilik hareketlerine başlamalarına neden olmuştur?
a)Veraset savaşlarının başlaması
b)Milli monarşilerin kurulması
c)Venedik devletinin ticari olarak güçlenmesi
d)Avrupa devletlerinin coğrafi keşifleri gerçekleştirmesi
162.Rönesans 15. ve 16. yüzyıllarda önce İtalya’ d

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !